Печат при изчерпана касета

Печат при изчерпана касета


Появява се съобщение Поръчване на консумативи, когато дадена печатаща касета наближава изчерпването си. Показва се съобщение Replace supplies (Сменете консумативите), когато печатащата касета е изчерпана. За да осигурите оптимално качество на печат, HP препоръчва да смените печатащата касета, когато се появи съобщението Replace supplies (Сменете консумативите). Когато използвате изчерпана касета, могат да се появят проблеми с качеството на печат, които да доведат до разхищение на печатен носител и тонер от другите касети. Сменянето на печатащата касета при появата на съобщението Replace supplies (Сменете консумативите) може да предотврати тази загуба.

Функцията Cartridge out override (Пренебрегване на изчерпана касета) в HP ToolboxFX позволява на принтера да продължи да използва печатащата касета, която е достигнала препоръчителното ниво за подмяна.

HP Color Laserjet CP2020 warning Печат при изчерпана касета ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използването на функцията Auto continue (Автоматично продължаване) може да доведе до незадоволително качество на печат.

HP Color Laserjet CP2020 warning Печат при изчерпана касета ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Всички печатни дефекти или откази на консумативите, които се появяват, когато един консуматив на HP се използва в изчерпано състояние, няма да се считат за дефекти в материалите и изработката на консумативите според HP Print Cartridge Warranty Statement (Декларация за гаранция на печатащите касети на HP). За информация относно гаранцията вж. Декларация за ограничена гаранция за жизнения цикъл на печатащата касета.

Можете да активирате или дезактивирате функцията Cartridge out override (Пренебрегване на изчерпана касета) по всяко време и не е необходимо да я активирате отново, когато инсталирате нова печатаща касета. Когато функцията Cartridge out override (Пренебрегване на изчерпана касета) е включена, принтерът автоматично продължава да печата, когато една печатаща касета достигне препоръчителното ниво за смяна. Появява се съобщението Replace Supplies Override In Use (В сила е пренебрегване на смяна на консумативи), докато печатащата касета се използва в режим на пренебрегване. Когато смените печатащата касета с нов консуматив, принтерът дезактивира режима на пренебрегване, докато друга печатаща касета не достигне препоръчителното ниво за смяна.

Активиране или дезактивиране на функцията Cartridge out override (Пренебрегване на изчерпана касета)

1.
Отворете HP ToolboxFX.
2.
Щракнете върху папката Device Settings (Настройки на устройството) и след това щракнете върху System Setup (Системна настройка).
3.
До Auto continue (Автоматично продължаване) изберете On (Включено), за да разрешите тази функция. Изберете Off (Изключено), за да я дезактивирате.
Активирайте или деактивирайте функцията Cartridge out override (Пренебрегване на изчерпана касета) от контролния панел

1.
В менюто на контролния панел натиснете OK.
2.
Използвайте бутона Left arrow (Стрелка наляво) (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Печат при изчерпана касета) или Right arrow (Стрелка надясно) (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Печат при изчерпана касета), за да изберете System setup (Системна настройка), след което натиснете OK.
3.
Използвайте бутона Left arrow (Стрелка наляво) (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Печат при изчерпана касета) или Right arrow (Стрелка надясно) (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Печат при изчерпана касета), за да изберете Print quality (Качество на печат), след което натиснете OK.
4.
Използвайте бутона Left arrow (Стрелка наляво) (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Печат при изчерпана касета) или Right arrow (Стрелка надясно) (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Печат при изчерпана касета), за да изберете Replace supplies (Сменете консумативите), след което натиснете OK.
5.
Изберете Override out (Игнориране при изчерпване), за да активирате функцията. Изберете Stop at Out (Стоп при изчерпване), за да я деактивирате.

HP Color Laserjet CP2020 Печат при изчерпана касета