Service (Сервиз) меню

Service (Сервиз) меню


Използвайте менюто, за да възстановите настройките по подразбиране, да почистите принтера и да активирате специални режими, които влияят на резултата при разпечатване.


Елемент от меню
Елемент от подменю
Описание
Cleaning mode (Режим почистване)
 
Използвайте тази опция, за да почистите принтера, ако видите по отпечатания лист точици от тонер или други следи. Процесът на почистване отстранява прах и излишен тонер от пътя на хартията.
Когато изберете този елемент, принтерът ви подканва да заредите обикновена хартия в тава 1 и да натиснете OK, за да стартирате процеса на почистване. Изчакайте процесът да завърши. Изхвърлете разпечатаната страница.
PowerSave (Икономия на енергия)
 
Задава колко дълго принтерът ще остане в състояние на бездействие, преди да премине в режим PowerSave (Икономия на енергия). Принтерът автоматично излиза от режима PowerSave “Икономия на енергия”, когато изпратите до него задание за печат или натиснете бутон на контролния панел.
Настройката по подразбиране е 15 minutes (15 минути).
USB speed (Скорост на USB).
Висок
Full (Пълно)
Задава скоростта USB на Висок или Full (Пълно). За да може принтерът наистина да работи на тази скорост, тя трябва да е разрешена за него, а самият принтер да бъде свързан към EHCI хост контролер, който също да работи на висока скорост. Освен това този елемент на менюто не отразява текущата скорост на работа на принтера.
Настройката по подразбиране е Висок.
Less paper curl (По-малко нагъване на хартията)
Off (Изключено)
On (Включено)
Ако отпечатаните страници за систематично нагънати, използвайте тази опция, за да зададете режим на работа, който намалява нагъването.
Настройката по подразбиране е Off (Изключено).
Archive print (Печат за архив)
Off (Изключено)
On (Включено)
Ако отпечатвате страници, които ще бъдат съхранявани в продължение на дълго време, използвайте тази опция, за да зададете режим, който намалява размазването на тонера и запрашаването.
Настройката по подразбиране е Off (Изключено).
Restore defaults (Възстановяване на настройките по подразбиране)
Yes (Да)
Възстановява фабричните настройки по подразбиране за всички настройки, зададени по избор на потребителя.

HP Color Laserjet CP2020 Service (Сервиз) меню