Xem máy chủ Web được nhúng bằng cách sử dụng Macintosh

Xem máy chủ Web được nhúng bằng cách sử dụng Macintosh


Bạn truy cập vào máy chủ Web nhúng HP (EWS) bằng cách nhấp vào nút Utility (Tiện ích) khi xem dãy lệnh in. Thao tác này sẽ mở một trình duyệt Web, ví dụ như Safari, cho phép người sử dụng truy cập vào EWS. Bạn cũng có thể truy cập trực tiếp EWS bằng cách nhập địa chỉ IP mạng hoặc tên DNS của sản phẩm vào trình duyệt Web.

Phần mềm HP USB EWS Gateway, được cài đặt tự động, cũng cho phép trình duyệt Web truy cập vào sản phẩm nếu sản phẩm được kết nối bằng cáp USB. Bấm vào nút Utility (Tiện ích) khi sử dụng kết nối USB để truy cập EWS qua trình duyệt Web.

Sử dụng EWS để thực hiện các tác vụ sau:


Xem tình trạng thiết bị và thay đổi cài đặt thiết bị.

Xem và thay đổi các cài đặt mạng cho thiết bị.

In các trang thông tin cho thiết bị.

Xem nhật ký sự kiện của thiết bị.

HP Color Laserjet CP2020 Xem máy chủ Web được nhúng bằng cách sử dụng Macintosh