Tuổi thọ hàng được cung cấp

Tuổi thọ hàng được cung cấp


Hộp mực in sử dụng mực HP ColorSphere. Để biết thông tin về số trang mà hộp mực có thể in, xem www.hp.com/go/pageyield. Sản lượng thật sự tuỳ thuộc vào sự sử dụng cụ thể.

HP Color Laserjet CP2020 Tuổi thọ hàng được cung cấp