Xem máy chủ Web được nhúng của HP

Xem máy chủ Web được nhúng của HP


1.
Trong một trình duyệt Web được hỗ trợ trên máy tính, hãy nhập địa chỉ IP của sản phẩm vào trường địa chỉ/URL. (Để tìm địa chỉ IP, hãy in một trang cấu hình. Xem Trang thông tin.)
HP Color Laserjet CP2020 note Xem máy chủ Web được nhúng của HP GHI CHÚ:

Sau khi mở địa chỉ URL, bạn có thể đánh dấu để có thể nhanh chóng quay trở lại địa chỉ này về sau.

2.
Máy chủ Web nhúng có ba tab chứa các cài đặt và thông tin về sản phẩm: tab Status (Tình trạng), tab Settings (Cài đặt) và tab Networking (Hoạt động mạng). Nhấp vào tab mà bạn muốn xem.

Xem mục sau để biết thêm thông tin của từng tab.

HP Color Laserjet CP2020 Xem máy chủ Web được nhúng của HP