Mật độ In

Mật độ In


Sử dụng các cài đặt này để điều chỉnh lượng màu cho từng màu của bột mực được sử dụng cho các tài liệu in ấn của bạn.


Contrasts (Độ tương phản). Độ tương phản là khoảng khác biệt giữa màu sáng (tô sáng) và tối (bóng). Để tăng khoảng chung giữa màu sáng và tối, hãy tăng cài đặt Contrasts (Tương phản).

Highlights (Tô sáng). Tô sáng là các màu gần màu trắng. Để làm đậm màu tô sáng, hãy tăng cài đặt Highlights (Tô sáng). Điều chỉnh này không ảnh hưởng đến tông màu trung hoặc màu của bóng.

Midtones (Tông màu trung). Các tông màu trung là các màu giữa mật độ trắng và liền khối. Để làm đậm màu thuộc tông màu trung, hãy tăng cài đặt Midtones (Tông màu trung). Điều chỉnh này không ảnh hưởng đến các màu tô sáng hoặc bóng.

Shadows (Bóng). Bóng là các màu gần mật độ liền khối. Để làm đậm màu bóng, tăng cài đặt Shadows (Bóng). Điều chỉnh này không ảnh hưởng đến tô sáng hoặc màu thuộc tông trung.

HP Color Laserjet CP2020 Mật độ In