Lưu/Phục hồi Cài đặt

Lưu/Phục hồi Cài đặt


Lưu cài đặt hiện thời cho sản phẩm vào một tập tin trên máy tính của bạn. Sử dụng tập tin này để tải cùng một cài đặt vào một sản phẩm khác hay để phục hồi các cài đặt này vào sản phẩm để sử dụng về sau.

HP Color Laserjet CP2020 Lưu/Phục hồi Cài đặt