Loại Giấy

Loại Giấy


Sử dụng các tùy chọn này để cấu hình các chế độ in tương ứng với các loại vật liệu in khác nhau. Để cài đặt lại tất cả các chế độ trở về cài đặt mặc định gốc, chọn Restore modes (Khôi phục các chế độ).

HP Color Laserjet CP2020 note Loại Giấy GHI CHÚ:

Bạn phải nhấp Apply (Áp dụng) trước khi các thay đổi có tác dụng.

HP Color Laserjet CP2020 Loại Giấy