Cài đặt Mạng

Cài đặt Mạng


Nhà quản trị mạng có thể sử dụng tab này để kiểm soát các cài đặt của sản phẩm liên quan đến mạng khi sản phẩm được kết nối với một mạng dựa trên địa chỉ IP.

HP Color Laserjet CP2020 Cài đặt Mạng