Cập nhật phần sụn

Cập nhật phần sụn


Để nâng cấp phần sụn sản phẩm, tải về tập tin cập nhật phần sụn từ www.hp.com/go/ljcp2020series_software và lưu tập tin vào mạng hay máy tính của bạn. Xem các ghi chú cài đặt sản phẩm để biết các hướng dẫn cách cài đặt tập tin cập nhật phần sụn vào sản phẩm.

HP Color Laserjet CP2020 Cập nhật phần sụn