Cài đặt bộ nhớ và font DIMM

Cài đặt bộ nhớ và font DIMM


1.
Tắt máy, rồi rút tất cả cáp điện và cáp giao diện.
2.
Ở cạnh bên phải của sản phẩm, mở cửa tiếp cận DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm1 Cài đặt bộ nhớ và font DIMM

3.
Gỡ cửa tiếp cận DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm2 Cài đặt bộ nhớ và font DIMM

4.
Để thay thế một DIMM đang được cài đặt hiện thời, bật các chốt khỏi các bên của rãnh DIMM, nhấc DIMM lên ở một góc, và kéo nó ra.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimmremove Cài đặt bộ nhớ và font DIMM

5.
Tháo DIMM mới khỏi gói chống tĩ;nh điện, rồi đặt khía canh thẳng hàng lên cạnh đáy của DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 hb mm07 ug Cài đặt bộ nhớ và font DIMM

6.
Giữ DIMM bằng các mép, canh thẳng hàng khía DIMM với thanh trong rãnh DIMM ở một góc.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert1 Cài đặt bộ nhớ và font DIMM

7.
Nhấn DIMM xuống cho đến khi cả hai chốt ăn khớp vào DIMM. Khi việc lắp đặt đúng, ta không thể nhìn thấy các bề mặt tiếp xúc của kim loại.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert2 Cài đặt bộ nhớ và font DIMM

HP Color Laserjet CP2020 note Cài đặt bộ nhớ và font DIMM GHI CHÚ:

Nếu bạn gặp khó khăn khi gắn DIMM vào, hãy bảo đảm rằng chốt ở dưới đáy của DIMM thẳng hàng với thanh trong rãnh. Nếu vẫn không thể gắn DIMM vào, hãy bảo đảm bạn sử dụng đúng loại DIMM.

8.
Gắn lại cửa tiếp cận DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm3 Cài đặt bộ nhớ và font DIMM

9.
Đóng cửa tiếp cận DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm4 Cài đặt bộ nhớ và font DIMM

10.
Gắn lại cáp điện và cáp USB hay mạng, rồi bật máy lên.
11.
Sau khi cài đặt bộ nhớ DIMM, xem Kích hoạt bộ nhớ.

HP Color Laserjet CP2020 Cài đặt bộ nhớ và font DIMM