Thay đổi cài đặt Phục hồi Giấy kẹt

Thay đổi cài đặt Phục hồi Giấy kẹt


Khi tính năng Phục hồi Giấy kẹt được bật lên, sản phẩm sẽ in lại các trang bị hư khi giấy kẹt.

Sử dụng HP ToolboxFX để bật tính năng Jam Recovery (Khôi phục Tình trạng Kẹt giấy).

1.
Mở HP ToolboxFX.
2.
Nhấp vào thư mục Device Settings (Cài đặt Thiết bị), và sau đó nhấp vào System Setup (Cài đặt Hệ thống).
3.
Cạnh Jam Recovery (Khôi phục Tình trạng Kẹt giấy), chọn On (Bật) từ danh sách thả xuống.

HP Color Laserjet CP2020 Thay đổi cài đặt Phục hồi Giấy kẹt