Gỡ giấy kẹt ở bộ phận in hai mặt (chỉ dành cho các mẫu máy in hai mặt)

Gỡ giấy kẹt ở bộ phận in hai mặt (chỉ dành cho các mẫu máy in hai mặt)


1.
Mở cửa sau.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam feedarea1 Gỡ giấy kẹt ở bộ phận in hai mặt (chỉ dành cho các mẫu máy in hai mặt)

2.
Nếu cần, kéo dẫn hướng (ghi chú 1) và gỡ bất kỳ trang giấy nào nhìn thấy (ghi chú 2) khỏi đáy khu vực cung cấp.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer1 Gỡ giấy kẹt ở bộ phận in hai mặt (chỉ dành cho các mẫu máy in hai mặt)

3.
Nếu cần, gỡ bất kỳ trang giấy nào nhìn thấy khỏi mặt đáy của bộ phận in hai mặt.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer5 Gỡ giấy kẹt ở bộ phận in hai mặt (chỉ dành cho các mẫu máy in hai mặt)

4.
Nếu bạn không nhìn thấy giấy kẹt, nhấc bộ phận in hai mặt bằng cách sử dụng tab ở bên cạnh bộ phận in hai mặt.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer2 Gỡ giấy kẹt ở bộ phận in hai mặt (chỉ dành cho các mẫu máy in hai mặt)

5.
Nếu bạn nhìn thấy mép bị kéo lê của trang giấy, gỡ giấy khỏi sản phẩm.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer3 Gỡ giấy kẹt ở bộ phận in hai mặt (chỉ dành cho các mẫu máy in hai mặt)

6.
Nếu bạn nhìn thấy đầu trang giấy, gỡ nó khỏi sản phẩm.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer4 Gỡ giấy kẹt ở bộ phận in hai mặt (chỉ dành cho các mẫu máy in hai mặt)

7.
Đóng cửa sau.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam feedarea4 Gỡ giấy kẹt ở bộ phận in hai mặt (chỉ dành cho các mẫu máy in hai mặt)

HP Color Laserjet CP2020 Gỡ giấy kẹt ở bộ phận in hai mặt (chỉ dành cho các mẫu máy in hai mặt)