Khắc phục vấn đề với Mac OS X

Khắc phục vấn đề với Mac OS X


HP Color Laserjet CP2020 note Khắc phục vấn đề với Mac OS X GHI CHÚ:

Nếu bạn đang cài đặt sản phẩm qua kết nối USB, bạn không được kết nối cáp USB với thiết bị và máy tính trước khi cài đặt phần mềm. Việc kết nối cáp USB sẽ làm cho Mac OS X tự cài đặt sản phẩm, và quá trình cài đặt sẽ bị lỗi. Sau đó bạn phải gỡ bỏ cài đặt sản phẩm, ngắt kết nối cáp USB, cài đặt lại phần mềm từ đĩ;a CD sản phẩm, và kết nối lại cáp USB khi phần mềm nhắc nhở bạn.

Trình điều khiển máy in không được liệt kê trong Trung Tâm In Ấn hoặc Tiện Ích Cài Đặt Máy In.
Nguyên nhân
Giải pháp
Phần mềm sản phẩm có thể chưa được cài đặt hay không được cài đặt đúng.
Đảm bảo tập tin PPD của sản phẩm nằm trong thư mục sau trên ổ cứng: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, trong đó <lang> là mã ngôn ngữ gồm hai ký tự cho biết ngôn ngữ bạn đang dùng. Nếu cần, cài đặt lại phần mềm. Xem các hướng dẫn trong phần hướng dẫn bắt đầu sử dụng.
Tập tin PPD bị hỏng.
Xóa tập tin PPD ra khỏi thư mục ổ cứng sau: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, trong đó <lang> là mã ngôn ngữ gồm hai ký tự cho biết ngôn ngữ bạn đang dùng. Cài đặt lại phần mềm. Xem các hướng dẫn trong phần hướng dẫn bắt đầu sử dụng.

Tên sản phẩm, địa chỉ IP, hoặc tên máy in Bonjour không xuất hiện trên danh sách máy in trong Trung tâm Fax & Máy in hoặc Tiện ích Cài đặt Máy in.
Nguyên nhân
Giải pháp
Sản phẩm có thể chưa sẵn sàng.
Phải bảo đảm các cáp được kết nối đúng, sản phẩm đã được bật và đèn báo Sẵn sàng sáng. Nếu bạn đang kết nối qua cổng USB hoặc Ethernet, hãy thử kết nối trực tiếp với máy tính hoặc sử dụng một cổng khác
Có thể bạn đã chọn kiểu kết nối sai.
Bảo đảm chọn USB, IP in, hoặc Bonjour, tuỳ theo loại kết nối.
Bạn đang sử dụng tên sản phẩm, địa chỉ IP hoặc tên máy chủ Bonjour không đúng.
In một trang Cấu hình (xem Trang thông tin). Kiểm tra xem tên sản phẩm, địa chỉ IP, hoặc tên máy chủ Bonjour trên trang Cấu hình có phù hợp với tên sản phẩm, địa chỉ IP, hoặc tên máy chủ Bonjour trong Trung Tâm In Ấn hoặc Tiện Ích Cài Đặt Máy In không.
Cáp giao diện có thể bị lỗi hoặc có chất lượng kém.
Thay thế cáp giao diện bằng cáp chất lượng cao.

Trình điều khiển máy in sẽ không tự động cài đặt sản phẩm được chọn trong Trung Tâm In Ấn hoặc Tiện Ích Cài Đặt Máy In.
Nguyên nhân
Giải pháp
Sản phẩm có thể chưa sẵn sàng.
Phải bảo đảm các cáp được kết nối đúng, sản phẩm đã được bật và đèn báo Sẵn sàng sáng. Nếu bạn đang kết nối qua cổng USB hoặc Ethernet, hãy thử kết nối trực tiếp với máy tính hoặc sử dụng một cổng khác.
Phần mềm của sản phẩm có thể chưa được cài đặt hoặc cài đặt không đúng.
Phải đảm bảo tập tin PPD của sản phẩm nằm trong thư mục sau trên ổ cứng: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, trong đó “<lang>” là mã ngôn ngữ hai ký tự cho biết ngôn ngữ bạn đang dùng. Nếu cần, cài đặt lại phần mềm. Xem các hướng dẫn trong phần hướng dẫn bắt đầu sử dụng.
Tập tin PPD bị hỏng.
Xóa tập tin PPD ra khỏi thư mục ổ cứng sau: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, trong đó “<lang>” là mã ngôn ngữ hai ký tự cho biết ngôn ngữ bạn đang dùng. Cài đặt lại phần mềm. Xem các hướng dẫn trong phần hướng dẫn bắt đầu sử dụng.
Cáp giao diện có thể bị lỗi hoặc có chất lượng kém.
Thay thế cáp giao diện bằng cáp chất lượng cao.

Một lệnh in đã không được gửi tới sản phẩm bạn muốn.
Nguyên nhân
Giải pháp
Dãy lệnh in có thể bị dừng.
Khởi động lại dãy lệnh in. Mở Print Monitor (Màn hình In) và chọn Start Jobs(Bắt đầu In).
Đã sử dụng sai tên sản phẩm, địa chỉ IP, hoặc tên máy in Bonjour.
một trang Cấu hình (xem Trang thông tin). Xác định tên sản phẩm, địa chỉ IP, hoặc tên máy in Bonjour trên trang Cấu hình khớp với tên sản phẩm, địa chỉ IP, hoặc tên máy in Bonjour trong Trung tâm Máy in hoặc Tiện ích Cài đặt Máy in.

Tập tin EPS in ra không đúng kiểu chữ.
Nguyên nhân
Giải pháp
Sự cố này đang xuất hiện trong một số chương trình.

Thử tải về các kiểu chữ chứa trong tập tin EPS vào sản phẩm trước khi bắt đầu in.

Gửi tập tin dạng ASCII thay vì dạng mã nhị phân.

Bạn không thể in từ thẻ USB của bên thứ ba.
Nguyên nhân
Giải pháp
Lỗi này xảy ra khi phần mềm dành cho Các Máy In USB chưa được cài đặt.
Khi thêm thẻ USB của bên thứ ba, bạn cần phải có phần mềm Hỗ Trợ Thẻ Điều Hợp USB Apple. Hầu hết phiên bản hiện tại của phần mềm này đều có trên trang Web của Apple.

Khi kết nối với cáp USB, sản phẩm không xuất hiện ở phần Trung Tâm In Ấn hoặc Tiện Ích Cài Đặt Máy In sau khi đã lựa chọn trình điều khiển.
Nguyên nhân
Giải pháp
Sự cố này xảy ra do một bộ phận phần cứng hoặc phần mềm.
Xử lý sự cố phần mềm

Kiểm tra xem máy Macintosh của bạn có hỗ trợ USB không và có phần mềm USB tương thích từ Apple chưa.

Xác định hệ điều hành của bạn có phải là Mac OS X V10.28 hoặc phiên bản mới hơn.
Xử lý sự cố phần cứng

Kiểm tra xem sản phẩm đã được bật chưa.

Xác định cáp USB đã được kết nối đúng chưa.

Kiểm tra xem bạn có đang sử dụng cáp USB tốc độ cao tương thích không.

Phải chắc là bạn không nối quá nhiều thiết bị USB vào một nguồn điện. Ngắt kết nối tất cả các thiết bị trong nguồn và kết nối trực tiếp cáp với cổng USB trên máy tính chủ.

Kiểm tra xem có quá hai hub USB không cắm điện cùng kết nối trên một hàng của nguồn cắm. Ngắt kết nối tất cả các thiết bị trong chuỗi và kết nối trực tiếp cáp với cổng USB trên máy tính chủ.
HP Color Laserjet CP2020 note Khắc phục vấn đề với Mac OS X GHI CHÚ:

Bàn phím iMac là một hub USB không cắm điện.

HP Color Laserjet CP2020 Khắc phục vấn đề với Mac OS X