Danh sách kiểm tra xử lý sự cố cơ bản

Danh sách kiểm tra xử lý sự cố cơ bản


Nếu bạn gặp phải vấn đề với sản phẩm, hãy sử dụng danh sách kiểm tra sau đây để phát hiện nguyên nhân của vấn đề:


Sản phẩm đã được nối với nguồn điện chưa?

Sản phẩm đã được bật chưa?

Sản phẩm có ở trạng thái Sẵn sàng không?

Tất cả cáp cần thiết đã được cắm vào chưa?

Đã lắp các nguồn cung cấp HP chính hãng chưa?

Các hộp mực được thay thế gần đây có được lắp đúng không, và đã tháo vấu kéo trên hộp mực ra chưa?

Để biết thêm thông tin về lắp đặt và cài đặt, hãy xem hướng dẫn bắt đầu sử dụng.

Nếu bạn không thể tìm ra giải pháp cho vấn đề trong hướng dẫn này, hãy truy cập vào www.hp.com/support/ljcp2020series.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP Color Laserjet CP2020 Danh sách kiểm tra xử lý sự cố cơ bản