การใช้เมนู

การใช้เมนู


1.
กด ตกลง เพื่อเปิดเมนู
2.
กดปุ่ม ลูกศรซ้าย (HP Color Laserjet CP2020 arrow left การใช้เมนู) หรือ ขวา (HP Color Laserjet CP2020 arrow right การใช้เมนู) เพื่อเลื่อนดูรายการต่างๆ
3.
กด ตกลง เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ เครื่องหมายดอกจัน (*) จะปรากฏติดกับค่าที่เลือก
4.
กดปุ่ม ย้อนกลับ (HP Color Laserjet CP2020 arrow back การใช้เมนู) เพื่อเลื่อนกลับไปที่เมนูย่อย
5.
กดปุ่ม X เพื่อออกจากเมนูโดยไม่บันทึกค่าที่เปลี่ยนแปลง

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายตัวเลือกต่างๆ ในเมนูหลักแต่ละเมนู:


เมนู Reports (รายงาน)

เมน System setup (การตั้งค่าระบบ)ู

เมนู Network config. (การกำหนดค่าเครือข่าย)

บริการเมนู

HP Color Laserjet CP2020 การใช้เมนู