แบบฟอร์มข้อมูลการบริการ

แบบฟอร์มข้อมูลการบริการ


ใครคือผู้ส่งคืนเครื่องพิมพ์นี้?
วันที่:
ผู้ที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
ผู้อื่นที่ติดต่อได้:
โทรศัพท์:
ที่อยู่สำหรับส่งคืน:
 
 
คำแนะนำพิเศษในการขนส่ง:
คุณส่งอะไร?
ชื่อรุ่น:
หมายเลขรุ่น:
หมายเลขสินค้า:
โปรดแนบงานพิมพ์ที่แสดงถึงปัญหานี้มาด้วยห้ามส่งสิ่งของอื่นๆ (เช่น คู่มือ, ชุดทำความสะอาด ฯลฯ) ที่ไม่จำเป็นต่อการซ่อมแซม
ท่านได้นำตลับหมึกพิมพ์ออกแล้วหรือไม่?
ท่านต้องนำอุปกรณ์ดังกล่าวออกก่อนส่งเครื่องพิมพ์ ยกเว้นในกรณีที่เกิดปัญหาด้านกลไกซึ่งทำให้ดำเนินการดังกล่าวไม่ได้
[  ] นำออกแล้ว
[  ] ยัง เนื่องจากนำอุปกรณ์ออกไม่ได้
ต้องทำสิ่งใดบ้าง? (แนบเอกสารต่างหาก หากจำเป็น)
1. อธิบายลักษณะความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (ปัญหาคืออะไร? คุณทำอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาดังกล่า วท่านกำลังรันซอฟต์แวร์อะไร ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำได้อีกหรือไม่?)
 
2. หากปัญหาเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ช่วงเวลาระหว่างการเกิดปัญหาแต่ละครั้งนั้นนานเพียงใด
3. หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อไปนี้ โปรดแจ้งชื่อผู้ผลิตและหมายเลขรุ่น
คอมพิวเตอร์:
โมเด็ม:
เครือข่าย:
4. ความเห็นเพิ่มเติม:
 
คุณจะจ่ายค่าซ่อมแซมอย่างไร?
[  ] อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
วันที่ซื้อ/ได้รับ:
(แนบเอกสารเพื่อยืนยันการซื้อหรือการได้รับที่มีวันที่ได้รับสินค้าด้วย)
[  ] เลขที่สัญญาการบำรุงรักษา:
[  ] เลขที่ใบสั่งซื้อ:
ยกเว้นกรณีการบริการตามสัญญาหรือตามเงื่อนไขการรับประกัน ท่านต้องมีเลขที่ใบสั่งซื้อและ/หรือลายเซ็นผู้มีอำนาจประกอบกับการขอรับบริการด้วย หากใช้ราคาซ่อมแซมมาตรฐานกับการซ่อมครั้งนี้ไม่ได้ HP จะใช้ราคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อแทน ท่านสามารถสอบถามราคาซ่อมแซมมาตรฐานได้โดยติดต่อศูนย์ซ่อมแซมที่ได้รับอนุญาตของ HP
ลายเซ็นลูกค้า:
โทรศัพท์:
ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บ:
 
 
คำแนะนำพิเศษเกี่ยวกับการเรียกเก็บ:

HP Color Laserjet CP2020 แบบฟอร์มข้อมูลการบริการ