ข้อแถลงเรื่องข้อจำกัดในการรับประกันของตลับหมึกพิมพ์

ข้อแถลงเรื่องข้อจำกัดในการรับประกันของตลับหมึกพิมพ์


ผลิตภัณฑ์ HP นี้ได้รับการรับประกันว่าปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิต

การรับประกันนี้ไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ที่ (ก) มีการเติม ผลิตซ้ำ หรือดัดแปลงแก้ไขในทางหนึ่งทางใด (ข) เกิดปัญหาจากการใช้งานผิดประเภท การเก็บรักษาไม่ถูกต้อง หรือมีการใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลจำเพาะในด้านสภาพแวดล้อมการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หรือ (ค) มีการสึกหรอจากการใช้งานตามปกติ

ในการรับบริการตามเงื่อนไขประกัน โปรดส่งคืนผลิตภัณฑ์นี้ไปยังสถานที่ซื้อ (พร้อมคำอธิบายปัญหาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และตัวอย่างของงานพิมพ์) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP HP สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์แล้วว่ามีข้อบกพร่อง หรือคืนเงินให้ตามราคาที่ซื้อ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันอย่างจำกัด และไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา เป็นไปโดยชัดเจนหรือโดยนัย และ HP ไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้า ความพึงพอใจ และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด HP หรือซัพพลายเออร์ของ HP จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรง กรณีพิเศษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง หรือเป็นผลจากเหตุการณ์อื่น (รวมถึงการสูญเสียผลกำไรหรือข้อมูล) หรือความเสียหายอื่นใด ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิดหรือเงื่อนไขอื่นก็ตาม

เงื่อนไขการรับประกันในคำประกาศนี้ ยกเว้นที่กฎหมายอนุญาต จะไม่จำกัดหรือแก้ไข และเป็นส่วนเพิ่มเติมของสิทธิ์ตามกฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์แก่ท่าน

HP Color Laserjet CP2020 ข้อแถลงเรื่องข้อจำกัดในการรับประกันของตลับหมึกพิมพ์