การสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม

การสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม
ชิ้นส่วน
หมายเลขชิ้นส่วน
ชนิด/ขนาด
ตลับหมึกพิมพ์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนหน้าที่พิมพ์ได้ของตลับหมึกพิมพ์ โปรดดูที่ www.hp.com/go/pageyield จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้จริงขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะ
CC530A
ตลับหมึกพิมพ์สีดำที่ใช้ผงหมึก HP ColorSphere
CC531A
ตลับหมึกพิมพ์สีน้ำเงินที่ใช้ผงหมึก HP ColorSphere
CC532A
ตลับหมึกพิมพ์สีเหลืองที่ใช้ผงหมึก HP ColorSphere
CC533A
ตลับหมึกพิมพ์สีแดงที่ใช้ผงหมึก HP ColorSphere
สายเคเบิล
C6518A
สายเคเบิลเครื่องพิมพ์ USB 2.0 (มาตรฐาน 2 เมตร [6.5 ฟุต])
หน่วยความจำ
CB421A
CB422A
CB423A
64MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM
128MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM
256MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM
ถาดเสริม 3
CB500A
ถาดป้อนกระดาษ 250 แผ่นสำหรับขนาดมาตรฐาน
ข้อมูลอ้างอิง
5851-1468
คู่มือการใช้วัสดุพิมพ์สำหรับตระกูลเครื่องพิมพ์ HP LaserJet (โปรดดู www.hp.com/support/ljpaperguide)

HP Color Laserjet CP2020 การสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม