ภาพด้านหน้าและด้านข้าง

ภาพด้านหน้าและด้านข้าง


HP Color Laserjet CP2020 owl wa front ภาพด้านหน้าและด้านข้าง

1
ถาดกระดาษออก (บรรจุกระดาษมาตรฐานได้ 125 แผ่น)
2
ที่รองรับกระดาษ Legal ออก
3
ฝาด้านหน้า (สามารถเข้าถึงตลับหมึกพิมพ์ได้)
4
ถาด 1 (ถาดอเนกประสงค์)
5
ถาด 2 (จุกระดาษมาตรฐานได้ 250 แผ่น และมีช่องนำกระดาษที่ติดออก)
6
ถาดเสริม 3 (บรรจุกระดาษมาตรฐานได้ 250 แผ่น)
7
สวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง
8
แผงควบคุม
9
ฝาปิดช่องใส่ DIMM (สำหรับการเพิ่มหน่วยความจำเพิ่มเติม)

HP Color Laserjet CP2020 ภาพด้านหน้าและด้านข้าง