การตั้งค่าอุปกรณ์

การตั้งค่าอุปกรณ์


โฟลเดอร์ Device Settings มีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าหลักต่อไปนี้:


ข้อมูลอุปกรณ์ ดูข้อมูล เช่น รายละเอียดของเครื่องพิมพ์ และบุคคลที่สามารถติดต่อได้

การจัดการกระดาษ กำหนดค่าถาดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการจัดการกระดาษของเครื่องพิมพ์ เช่น ขนาดกระดาษและประเภทกระดาษที่เป็นค่าเริ่มต้น

การพิมพ์ เปลี่ยนการตั้งค่าพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ที่เป็นค่าเริ่มต้น เช่น จำนวนสำเนา และการวางแนวกระดาษ

PCL5c เปลี่ยนการตั้งค่า PCL

PostScript เปลี่ยนการตั้งค่า PS

คุณภาพการพิมพ์ เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์

ความเข้มในการพิมพ์ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเข้มในการพิมพ์ เช่น ความเข้ม, ไฮไลต์, สีกลาง และเงา

ประเภทกระดาษ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโหมดสำหรับวัสดุพิมพ์แต่ละประเภท เช่น กระดาษหัวจดหมาย กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ หรือกระดาษมัน

การตั้งค่าระบบ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบ เช่น การแก้ไขกระดาษติด และการทำงานต่อโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนการตั้งค่า ระดับที่แสดงว่าหมึกเหลือน้อย ซึ่งตั้งค่าระดับผงหมึกที่จะทำให้เครื่องแจ้งเตือนว่าผงหมึกใกล้หมด

บันทึก/เรียกคืนการตั้งค่า บันทึกการตั้งค่าปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ลงในไฟล์บนคอมพิวเตอร์ คุณอาจใช้ไฟล์นี้เพื่อโหลดการตั้งค่านี้ให้กับเครื่องพิมพ์เครื่องอื่น หรืออาจเก็บไว้เพื่อให้เครื่องพิมพ์กลับมาใช้การตั้งค่านี้ในภายหลัง

รหัสผ่าน กำหนดรหัสผ่านเพื่อปกป้องการตั้งค่าของเครื่อง เมื่อกำหนดรหัสผ่านแล้ว หน้าจอจะปรากฏข้อความให้ผู้ใช้ป้อนรหัสผ่านก่อนจะยอมให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเครื่องได้ รหัสผ่านนี้เป็นรหัสผ่านเดียวกับรหัสผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP Color Laserjet CP2020 การตั้งค่าอุปกรณ์