In trên cả hai mặt trang (in hai mặt)

In trên cả hai mặt trang (in hai mặt)


HP Color Laserjet CP2020 caution In trên cả hai mặt trang (in hai mặt) THẬN TRỌNG:

Để tránh bị kẹt, không nạp giấy nặng hơn 105 g/m2 (28-lb bond).

Sử dụng in hai mặt tự động

1.
Nạp giấy vào một trong các khay để đủ in nhiệm vụ in. Nếu bạn định nạp giấy đặc biệt như là tiêu đề thư, hãy nạp giấy này theo một trong các cách sau:

Đối với khay 1, nạp giấy tiêu đề thư mặt quay lên trên với cạnh dưới cùng tiếp vào máy in trước.

Với tất cả các khay khác, nạp giấy tiêu đề thư mặt trước úp xuống với cạnh trên cùng ở phía sau khay.
2.
Trên menu File (Tập tin), bấm Print (In).
3.
Mở menu Layout (Bố cục).
4.
Cạnh Two-Sided (Hai Mặt), chọn Long-Edge Binding (Đóng Cạnh Dài) hoặc Short-Edge Binding (Đóng Cạnh Ngắn).
5.
Nhấp Print (In).
In hai mặt thủ công

1.
Nạp giấy vào một trong các khay để đủ in nhiệm vụ in. Nếu bạn định nạp giấy đặc biệt như là tiêu đề thư, hãy nạp giấy này theo một trong các cách sau:

Đối với khay 1, nạp giấy tiêu đề thư mặt quay lên trên với cạnh dưới cùng tiếp vào máy in trước.

Với tất cả các khay khác, nạp giấy tiêu đề thư mặt trước úp xuống với cạnh trên cùng ở phía sau khay.
2.
Trên menu File (Tập tin), bấm Print (In).
3.
Trên menu Finishing (Hoàn thành), chọn Manually Print on 2nd Side (In Thủ công trên Mặt Thứ 2).
4.
Nhấp Print (In). Hãy thực hiện theo các hướng dẫn trong cửa sổ pop-up hiển thị trên màn hình máy tính trước khi lắp xếp giấy ra vào khay 1 để in phần thứ hai.
5.
Đến máy in, và lấy mọi giấy trắng trong khay 1 ra.
6.
Cho chồng giấy đã in mặt quay lên với cạnh dưới cùng tiếp vào máy in trước trong khay 1. Bạn phải in mặt thứ hai từ khay 1.
7.
Nếu được nhắc, nhấn nút panen điều khiển thích hợp để tiếp tục.

HP Color Laserjet CP2020 In trên cả hai mặt trang (in hai mặt)