Máy chủ Web được nhúng

Máy chủ Web được nhúng


Khi sản phẩm được nối mạng, máy chủ Web được nhúng sẽ tự động sẵn sàng. Có thể truy cập máy chủ Web được nhúng từ một trình duyệt web chuẩn

HP Color Laserjet CP2020 note Máy chủ Web được nhúng GHI CHÚ:

Khi sản phẩm được kết nối trực tiếp với máy tính, sử dụng HP ToolboxFX để xem tình trạng của sản phẩm.

Sử dụng máy chủ Web được nhúng để xem tình trạng sản phẩm và mạng và quản lý tính năng in từ máy tính của bạn thay vì từ bảng điều khiển sản phẩm.


Xem thông tin về tình trạng kiểm soát sản phẩm.

Cài đặt loại giấy sẽ được nạp vào từng khay.

Xác định thời gian sử dụng còn lại của tất cả các nguồn cung cấp và đặt hàng nguồn cung cấp mới.

Xem và thay đổi các cấu hình khay.

Xem và thay đổi các cài đặt của sản phẩm.

Xem và thay đổi cấu hình mạng.

Xem nội dung hỗ trợ cụ thể về tình trạng hiện thời của sản phẩm.

Hạn chế truy cập vào các tin năng in màu.

Để sử dụng máy chủ Web nhúng, bạn phải có Microsoft Internet Explorer 6 hoặc phiên bản mới hơn, Netscape Navigator 7 hoặc phiên bản mới hơn, Safari 1.2 hoặc phiên bản mới hơn, Konqueror 3.2 hoặc phiên bản mới hơn, Firefox 1.0 hoặc phiên bản mới hơn, Mozilla 1.6 hoặc phiên bản mới hơn, hoặc Opera 7 hoặc phiên bản mới hơn. Máy chủ Web nhúng sẽ hoạt động khi sản phẩm được kết nối với mạng dựa trên IP. Máy chủ Web nhúng không hỗ trợ các kết nối máy in dựa trên IPX hoặc AppleTalk. Bạn không cần truy cập Internet để mở và sử dụng máy chủ Web nhúng.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP Color Laserjet CP2020 Máy chủ Web được nhúng