Other links (Các liên kết khác)

Other links (Các liên kết khác)


Mục này bao gồm các liên kết sẽ kết nối bạn vào Internet. Bạn phải có truy cập Internet để sử dụng bất kỳ liên kết nào trong các liên kết này. Nếu bạn sử dụng kết nối dạng quay số và không kết nối khi mở HP ToolboxFX trước, bạn phải kết nối trước khi có thể truy cập vào các trang Web này. Việc kết nối có thể yêu cầu bạn đóng và mở lại HP ToolboxFX.


Hỗ trợ Tức thì của HP. Kết nối với trang Web Hỗ trợ Tức thì của HP .

Hỗ trợ và Xử lý sự cố. Kết nối vào trang web hỗ trợ dành cho sản phẩm, nơi bạn có thể tìm kiếm trợ giúp về một vấn đề cụ thể.

Product Registration (Đăng ký Sản phẩm). Kết nối vào trang Web đăng ký sản phẩm của HP.

HP Color Laserjet CP2020 Other links (Các liên kết khác)