Chất lượng In

Chất lượng In


Sử dụng các tùy chọn này để cải thiện chất lượng của các lệnh in. Các tùy chọn này tương tự với các tùy chọn hiện có trên các menu bảng điều khiển. Để biết thêm thông tin, xem Trình đơn bảng điều khiển.

Hiệu chỉnh Màu

Định cỡ Bật nguồn. Xác định sản phẩm có cần định cỡ khi bạn bật máy hay không.

Calibration Timing (Thời điểm Hiệu chỉnh). Xác định tần suất hiệu chỉnh sản phẩm.

Calibrate Now (Hiệu chỉnh Ngay bây giờ). Cài đặt sản phẩm hiệu chỉnh ngay lập tức.
HP Color Laserjet CP2020 note Chất lượng In GHI CHÚ:

Bạn phải nhấp Apply (Áp dụng) trước khi các thay đổi có tác dụng.

HP Color Laserjet CP2020 Chất lượng In