Sử dụng giấy

Sử dụng giấy


Tính năng in hai mặt thủ công và in N-up (in nhiều trang trên cùng một mặt giấy) giúp giảm lượng giấy sử dụng và giảm nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên.

HP Color Laserjet CP2020 Sử dụng giấy