Thỏa thuận Cấp giấy phép Ngýời dùng cuối

Thỏa thuận Cấp giấy phép Ngýời dùng cuối


VUI LÒNG ĐỌC KỸ TRÝỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM PHẦN MÊM NÀY: Thỏa thuận Cấp phép Ngýời dùng cuối này (End-User License Agreement – EULA) là một hợp đồng giữa (a) bạn (một cá nhân hay một tổ chức bạn đại diện) và (b) Công ty Hewlett-Packard Company (“HP”) sẽ chi phối việc bạn sử dụng sản phẩm phần mềm (Phần mềm) này. Eula này sẽ không ðýợc áp dụng nếu có thỏa thuận cấp phép riêng biệt giữa bạn và HP hoặc các nhà cung cấp của HP đối với Phần mềm này, bao gồm thỏa thuận cấp phép trong tài liệu trực tuyến. Thuật ngữ “Phần mềm” có thể bao gồm (i) các phýõng tiện liên quan, (ii) sách hýớng dẫn ngýời sử dụng và bản in các tài liệu khác, và (iii) tài liệu “trực tuyến” hoặc tài liệu điện tử (gọi chung là “Tài liệu Ngýời sử dụng”).

CÁC QUYÊN TRONG PHẦN MÊM CHỈ ÐÝỢC CUNG CẤP THEO ĐIÊU KIỆN BẠN ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIÊU KHOẢN VÀ ÐIÊU KIỆN CỦA EULA NÀY. BẰNG CÁCH CÀI ÐẶT, SAO CHÉP, TẢI XUỐNG HOẶC SỬ DỤNG THEO CÁCH KHÁC PHẦN MÊM, BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI EULA NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN EULA NÀY, ÐỪNG CÀI ÐẶT, TẢI XUỐNG HOẶC SỬ DỤNG THEO CÁCH KHÁC PHẦN MÊM NÀY. NẾU BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO PHẦN MÊM NHÝNG KHÔNG ÐỒNG Ý VỚI EULA NÀY, VUI LÒNG GỬI LẠI PHẦN MÊM VÊ NÕI BẠN ĐÃ THANH TOÁN TRONG VÒNG MÝỜI BỐN NGÀY ÐỂ NHẬN ÐÝỢC KHOẢN TIÊN HOÀN LẠI THEO GIÁ ĐÃ THANH TOÁN; NẾU PHẦN MÊM ÐÝỢC CÀI ÐẶT TRÊN HOẶC ÐÝỢC CHUẨN BỊ SẴN VỚI MỘT SẢN PHẨM HP KHÁC, BẠN CÓ THỂ TRẢ LẠI TOÀN BỘ SẢN PHẨM KHÔNG SỬ DỤNG ĐÓ.

1. PHẦN MÊM BÊN THỨ BA. Phần mềm này ngoài phần mềm thuộc sở hữu của HP (“Phần mềm HP”), có thể bao gồm phần mềm theo các giấy phép từ các bên thứ ba (“Phần mềm Bên thứ ba” và “Giấy phép Bên thứ ba”. Bất cứ Phần mềm Bên thứ ba nào ðýợc cấp phép cho bạn đều phụ thuộc vào các ðiều khoản và ðiều kiện của Giấy phép Bên thứ ba týõng ứng. Thông thýờng, Giấy phép Bên thứ ba nằm trong một tệp tin chẳng hạn nhý license.txt; bạn cần phải liên hệ bộ phận hỗ trợ của HP nếu bạn không tìm thấy bất cứ Giấy phép Bên thứ ba nào. Nếu các Giấy phép Bên thứ ba bao gồm các giấy phép cung cấp mã nguồn (chẳng hạn nhý Giấy phép Công cộng GNU (GNU General Public License) và mã nguồn týõng ứng không ði kèm theo Phần mềm này, hãy kiểm tra các trang về hỗ trợ sản phẩm trên website của HP (hp.com) để biết cách có ðýợc mã nguồn ðó nhý thế nào.

2. CÁC QUYÊN CỦA GIẤY PHÉP. Bạn sẽ có các quyền sau đây miễn là bạn tuân thủ tất cả các điều khoản và ðiều kiện của EULA này:

a. Sử dụng. HP cấp cho bạn một giấy phép để Sử dụng một bản sao của Phần mềm HP. “Sử dụng” nghĩ;a là cài ðặt, sao chép, lýu trữ, tải, thực thi, hiển thị hoặc sử dụng theo cách khác Phần mềm HP. Bạn không thể chỉnh sửa Phần mềm HP hoặc vô hiệu hóa bất cứ việc cấp phép hoặc tính năng kiểm soát nào của Phần mềm HP. Nếu Phần mềm này ðýợc HP cung cấp để Sử dụng với một sản phẩm tạo ảnh hoặc in ấn (ví dụ trýờng hợp Phần mềm là một trình điều khiển thiết bị máy in, phần mềm hệ thống cõ sở firmware hoặc chýõng trình bổ sung add-on), Phần mềm HP này chỉ có thể ðýợc sử dụng với sản phẩm đó (“Sản phẩm HP”). Các giới hạn bổ sung đối với việc Sử dụng này có thể có trong Tài liệu Ngýời sử dụng. Bạn không thể tách riêng các thành phần của Phần mềm HP để Sử dụng. Bạn không có quyền phân phối Phần mềm HP này.

b. Sao chép. Quyền sao chép của bạn có nghĩ;a là bạn có thể tạo các bản sao Phần mềm HP để lýu trữ hoặc dự phòng, miễn là mỗi bản sao phải chứa tất cả các thông báo về quyền sở hữu của Phần mềm HP và chỉ ðýợc sử dụng vào các mục đích dự phòng.

3. NÂNG CẤP. Để sử dụng Phần mềm HP do HP cung cấp dýới dạng bản nâng cấp, cập nhật hoặc thành phần bổ sung (gọi chung là “Nâng cấp”), trýớc tiên bạn phải ðýợc cấp phép cho Phần mềm HP gốc do HP xác định đủ điều kiện cho việc nâng cấp. Trong trýờng hợp bản Nâng cấp thay thế cho Phần mềm HP gốc, bạn có thể không cần sử dụng Phần mềm HP đó nữa. EULA này ðều ðýợc áp dụng cho mỗi bản Nâng cấp trừ khi HP quy định các điều khoản khác cho bản Nâng cấp đó. Trong trýờng hợp có mâu thuẫn giữa EULA này và các ðiều khoản khác, các điều khoản khác sẽ ðýợc ýu tiên.

4. CHUYỂN GIAO.

a. Chuyển giao Bên thứ ba. Ngýời dùng cuối ban đầu của Phần mềm HP Software có thể thực hiện việc chuyển giao một lần Phần mềm HP đó cho một ngýời dùng cuối khác. Bất cứ việc chuyển giao nào ðều phải bao gồm tất cả các thành phần, phýõng tiện, Tài liệu Ngýời sử dụng, EULA này và Chứng nhận Xác thực nếu có. Việc chuyển giao không ðýợc phép thực hiện gián tiếp, chẳng hạn nhý việc gửi sản phẩm để bán. Trýớc khi chuyển giao, ngýời dùng cuối nhận Phần mềm chuyển giao phải đồng ý với EULA này. Sau khi chuyển giao Phần mềm HP, giấy phép của bạn sẽ tự động hết hiệu lực.

b. Các hạn chế. Bạn không thể thuê, cho thuê hoặc cho mýợn Phần mềm HP hoặc Sử dụng Phần mềm HP để sử dụng thýõng mại hoặc sử dụng trong văn phòng đồng thời. Bạn không thể cấp giấy phép lại, nhýợng lại hoặc chuyển giao dýới hình thức khác Phần mềm HP này trừ khi ðýợc quy định cụ thể trong EULA này.

5. CÁC QUYÊN SỞ HỮU. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Phần mềm và Tài liệu Ngýời sử dụng đều thuộc sở hữu của HP hoặc các nhà cung cấp của HP và ðýợc bảo vệ bởi luật pháp, bao gồm bản quyền, bí mật thýõng mại, bằng sáng chế và các luật đăng ký nhãn hiệu ðýợc áp dụng. Bạn không ðýợc loại bỏ khỏi Phần mềm bất cứ thông báo nào về nhận dạng, bản quyền hoặc giới hạn về quyền sở hữu.

6. GIỚI HẠN VÊ VIỆC VIẾT LẠI CHÝÕNG TRÌNH. Bạn không ðýợc phép viết lại chýõng trình, dịch ngýợc hoặc phân rã mã nguồn Phần mềm HP, chỉ trừ trýờng hợp khi quyền thực hiện việc ðó ðýợc phép theo luật ðýợc áp dụng.

7. THỎA THUẬN ĐỒNG Ý SỬ DỤNG DỮ LIỆU. HP và các chi nhánh của HP có thể thu thập và sử dụng các thông tin kỹ thuật mà bạn cung cấp liên quan ðến (i) việc bạn Sử dụng Phần mềm hoặc Sản phẩm HP, hoặc (ii) điều khoản các dòch vụ hỗ trợ liên quan ðến Phần mềm hoặc Sản phẩm HP. Tất cả những thông tin nhý vậy sẽ phụ thuộc và chính sách về quyền riêng tý của HP. HP sẽ không sử dụng những thông tin nhý vậy dýới hình thức qua đó có thể nhận diện ðýợc cá nhân bạn trừ trýờng hợp cần thiết để nâng cao việc Sử dụng của bạn hoặc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ.

8. GIỚI HẠN VÊ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. Bất kể mọi thiệt hại nào mà bạn có thể gặp phải, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của HP và các nhà cung cấp của HP theo EULA này và biện pháp loại trừ biệt của bạn theo EULA này sẽ ðýợc giới hạn bằng giá trị nào lớn hõn giữa khoản chi phí thực tế bạn đã thanh toán cho Sản phẩm đó hoặc 5,00 USD. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA LUẬT PHÁP CHO PHÉP ÁP DỤNG, TRONG BẤT CỨ TRÝỜNG HỢP NÀO HP HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT CỨ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI VIỆC MẤT MÁT LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN CÔNG VIỆC, TỔN THÝÕNG CÁ NHÂN HOẶC MẤT QUYÊN RIÊNG TÝ) LIÊN QUAN DÝỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO ÐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG PHẦN MÊM NÀY, NGAY CẢ KHI HP HOẶC BẤT CỨ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HP ĐÃ KHUYẾN CÁO VÊ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHÝ VẬY VÀ CHO DÙ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Ở TRÊN ÐÂY KHÔNG ÐẠT ÐÝỢC MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA CHÚNG. Một vài bang hoặc các vùng khác không cho phép việc loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại do ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, do đó việc giới hạn hoặc loại trừ nêu trên có thể không ðýợc áp dụng cho bạn.

9. CÁC KHÁCH HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ HOA KỲ. Nếu bạn là một cõ quan của Chính phủ Hoa Kỳ, theo quy định của FAR 12.211 và FAR 12.212, Phần mềm Máy tính Thýõng mại, Tài liệu Phần mềm Máy tính và Dữ liệu Kỹ thuật đối với các Mục Thýõng mại đều phải ðýợc cấp giấy phép theo thỏa thuận cấp phép thýõng mại của HP ðýợc áp dụng.

10. TUÂN THỦ CÁC LUẬT XUẤT KHẨU. Bạn sẽ phải tuân thủ tất cả các luật lệ, quy tắc và quy định (i) ðýợc áp dụng đối với việc xuất khẩu hay nhập khẩu Phần mềm này, hoặc (ii) việc giới hạn Sử dụng Phần mềm này, bao gồm bất cứ việc giới hạn nào về phát triển các vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học.

11. BẢO LÝU CÁC QUYÊN. HP và các nhà cung cấp của HP bảo lýu tất cả các quyền không ðýợc cấp cụ thể cho bạn trong bản EULA này.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Hiệu chỉnh 11/06

HP Color Laserjet CP2020 Thỏa thuận Cấp giấy phép Ngýời dùng cuối