Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng


Hỗ trợ qua điện thoại, miễn phí khi vẫn trong thời hạn bảo hành, dành cho quốc gia/vùng lãnh thổ bạn sinh sống
Chuẩn bị sẵn sàng tên sản phẩm, số sê-ri, ngày mua hàng và thông tin mô tả sự cố.
Bạn có thể xem các số điện thoại cho mỗi quốc gia/vùng lãnh thổ trên tờ rơi đi kèm trong hộp sản phẩm bạn đã mua hoặc xem tại www.hp.com/support/.
Hỗ trợ Internet thường trực 24 giờ
www.hp.com/support/ljcp2020series
Hỗ trợ cho các sản phẩm được sử dụng với máy tính Macintosh
www.hp.com/go/macosx
Tải xuống thông tin về các phần mềm tiện ích, trình điều khiển thiết bị, và các thông tin điện tử
www.hp.com/go/ljcp2020series_software
Đặt mua mực và giấy in
www.hp.com/go/suresupply
Đặt mua các bộ phận hoặc phụ kiện HP chính hãng
www.hp.com/buy/parts
Đặt mua thêm dịch vụ HP hoặc đặt hợp đồng bảo trì
www.hp.com/go/carepack

HP Color Laserjet CP2020 Hỗ trợ khách hàng