Giao thức Cấu hình Host động (DHCP)

Giao thức Cấu hình Host động (DHCP)


DHCP cho phép một nhóm các thiết bị sử dụng một bộ các địa chỉ IP do một máy chủ DHCP lưu trữ. Thiết bị sẽ gửi một yêu cầu đến máy chủ, và nếu có sẵn địa chỉ IP, máy chủ sẽ gán địa chỉ đó cho thiết bị.

HP Color Laserjet CP2020 Giao thức Cấu hình Host động (DHCP)