Cấu hình thủ công

Cấu hình thủ công


1.
Trên trình đơn bảng điều khiển, nhấn OK.
2.
Sử dụng nút Mũi tên sang trái (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Cấu hình thủ công) hay Mũi tên sang phải (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Cấu hình thủ công) để chọn Cấu hình mạng, rồi nhấn OK.
3.
Sử dụng nút Mũi tên sang trái (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Cấu hình thủ công) hay Mũi tên sang phải (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Cấu hình thủ công) để chọn Cấu hình TCP/IP, rồi nhấn OK.
4.
Sử dụng nút Mũi tên sang trái (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Cấu hình thủ công) hay Mũi tên sang phải (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Cấu hình thủ công) để chọn Manual (Thủ công), rồi nhấn OK.
5.
Nhấn nút Mũi tên sang phải (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Cấu hình thủ công) để tăng giá trị phần đầu tiên cùa địa chỉ IP. Nhấn nút Mũi tên sang trái (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Cấu hình thủ công) để giảm giá trị. Khi giá trị đã đúng, nhấn OK. Lập lại quy trình này cho ba phần khác của địa chỉ IP.
6.
Nếu địa chỉ đã đúng, sử dụng nút Mũi tên sang trái (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Cấu hình thủ công) hay Mũi tên sang phải (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Cấu hình thủ công) để chọn , rồi nhấn OK. lập lại bước 5 cho mặt nạ mạng phụ và cài đặt cổng mặc định.

– hoặc –

Nếu địa chỉ IP không đúng, sử dụng nút Mũi tên sang trái (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Cấu hình thủ công) hay Mũi tên sang phải (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Cấu hình thủ công) để chọn Không, rồi nhấn OK. Lập lại bước 5 để thiết lập đúng địa chỉ IP, rồi lập lại bước 5 cho mặt nạ mạng phụ và cài đặt cổng mặc định.

HP Color Laserjet CP2020 Cấu hình thủ công