Hiệu chỉnh sản phẩm

Hiệu chỉnh sản phẩm


Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề gì về chất lượng in, hãy hiệu chỉnh sản phẩm.

Định cỡ sản phẩm bằng cách sử dụngHP ToolboxFX

1.
Mở HP ToolboxFX. Xem Mở HP ToolboxFX.
2.
Nhấp vào thư mục Device Settings (Cài đặt Thiết bị), và sau đó nhấp vào trang Print Quality (Chất lượng In).
3.
Trong vùng Hiệu Chỉnh Màu, chọn hộp kiểm tra Calibrate Now (Hiệu chỉnh ngay bây giờ).
4.
Nhấp Apply (Áp dụng) để hiệu chỉnh sản phẩm ngay.
Định cỡ sản phẩm từ bảng điều khiển

1.
Trên trình đơn bảng điều khiển, nhấn OK.
2.
Sử dụng nút Mũi tên sang trái (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Hiệu chỉnh sản phẩm) hay Mũi tên sang phải (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Hiệu chỉnh sản phẩm) để chọn System setup (Cài đặt hệ thống), rồi nhấn OK.
3.
Sử dụng nút Mũi tên sang trái (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Hiệu chỉnh sản phẩm) hay Mũi tên sang phải (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Hiệu chỉnh sản phẩm) để chọn Chất lượng in, rồi nhấn OK.
4.
Sử dụng nút Mũi tên sang trái (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Hiệu chỉnh sản phẩm) hay Mũi tên sang phải (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Hiệu chỉnh sản phẩm) để chọn Hiệu chỉnh màu, rồi nhấn OK.
5.
Sử dụng nút Mũi tên sang trái (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Hiệu chỉnh sản phẩm) hay Mũi tên sang phải (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Hiệu chỉnh sản phẩm) để chọn Hiệu chỉnh ngay bây giờ, rồi nhấn OK để định cỡ sản phẩm.

HP Color Laserjet CP2020 Hiệu chỉnh sản phẩm