เมนู Network config. (การกำหนดค่าเครือข่าย)

เมนู Network config. (การกำหนดค่าเครือข่าย)


ใช้เมนูนี้เพื่อกำหนดการตั้งค่าคอนฟิกของเครือข่าย


รายการในเมนู
รายการในเมนูย่อย
คำอธิบาย
การกำหนดค่า TCP/IP
Automatic (อัตโนมัติ)
Manual (ด้วยตนเอง)
เลือก Automatic (อัตโนมัติ) เพื่อกำหนดค่า TCP/IP ทั้งหมดโดย Automatic (อัตโนมัติ)
เลือก Manual (ด้วยตนเอง) เพื่อกำหนดค่า IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก์ และเกตเวย์ที่เป็นค่าเริ่มต้นด้วยตนเอง
ค่าเริ่มต้นคือ Automatic (อัตโนมัติ)
ครอสโอเวอร์อัตโนมัติ
On (เปิด)
Off (ปิด)
รายการนี้จะใช้เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยตรงด้วยสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (คุณอาจต้องตั้งค่านี้เป็น On (เปิด) หรือ Off (ปิด) ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้)
ค่าเริ่มต้นคือ On (เปิด)
บริการของเครือข่าย
IPv4
IPv6
DHCPv6
รายการนี้ใช้โดยผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อจำกัดบริการของเครือข่ายที่เครื่องพิมพ์นี้สามารถใช้ได้
On (เปิด)
Off (ปิด)
ค่าเริ่มต้นของรายการทั้งหมดคือ On (เปิด)
แสดง IP แอดเดรส
No (ไม่)
Yes (ใช่)
No (ไม่): IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์จะไม่ปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุม
Yes (ใช่): ที่อยู่ IP ของผลิตภัณฑ์จะปรากฏบนหน้าจอของแผงควบคุม โดยจะสลับระหว่างข้อมูลของอุปกรณ์สิ้นเปลืองและที่อยู่ IP ของเครื่อง ที่อยู่ IP จะไม่แสดงหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
ค่าเริ่มต้นคือ No (ไม่)
ความเร็วลิงค์
Automatic (อัตโนมัติ) (ค่าเริ่มต้น)
10T Full
10T Half
100TX Full
100TX Half
ตั้งค่าความเร็วลิงค์ด้วยตนเองตามต้องการ
หลังจากที่ตั้งความเร็วลิงค์แล้ว เครื่องพิมพ์จะรีสตาร์ทโดยอัตมัติ
Restore defaults (เรียกคืนค่าเริ่มต้น)
 
กด OK เพื่อเรียกคืนการตั้งค่าคอนฟิกของเครือข่ายเป็นค่าเริ่มต้น

HP Color Laserjet CP2020 เมนู Network config. (การกำหนดค่าเครือข่าย)