ข้อกำหนดของ FCC

ข้อกำหนดของ FCC


อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าอยู่ภายในขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B วรรค 15 ในข้อบังคับของ FCC ข้อบังคับเหล่านี้มุ่งที่จะให้การป้องกันตามสมควรเกี่ยวกับอันตรายจากการรบกวนต่างๆ สำหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สามารถกำเนิด หรือใช้ หรือแพร่กระจายพลังงานคลื่นวิทยุได้ หากไม่ได้รับการติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งกรณีใดๆ หากอุปกรณ์ทำให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงต่อเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถสังเกตได้เมื่อเปิดและปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง ผู้ใช้ควรลองแก้ไขการรบกวนด้วยวิธีดังต่อไปนี้


หันเสาอากาศไปทิศอื่น หรือเปลี่ยนที่ตั้งของเสาอากาศ

วางอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุให้ห่างกันมากกว่าเดิม

เสียบปลั๊กของอุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่อยู่คนละวงจร กับแหล่งจ่ายไฟของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ

ปรึกษาผู้แทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ด้านวิทยุ/โทรทัศน์
HP Color Laserjet CP2020 note ข้อกำหนดของ FCC หมายเหตุ:

การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ ที่มีต่อเครื่องพิมพ์ซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติโดยชัดแจ้งจาก HP อาจเป็นเหตุให้สิทธิของผู้ใช้ ในการใช้งานอุปกรณ์นี้สิ้นสุดลง

เพื่อให้เป็นไปตามขีดจำกัดในประเภท B วรรค 15 ของข้อบังคับ FCC ท่านจะต้องใช้สายเคเบิลอินเตอร์เฟซที่มีฉนวนหุ้ม

HP Color Laserjet CP2020 ข้อกำหนดของ FCC