ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ขั้นสุดท้าย

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ขั้นสุดท้าย


โปรดอ่านให้ละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์นี้: ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ขั้นตอนสุดท้าย (“EULA”) นี้เป็นข้อตกลงระหว่าง (a) คุณ (อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่คุณเป็นตัวแทน) กับ (b) Hewlett-Packard Company (“HP”) ที่ควบคุมการใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคุณ (“ซอฟต์แวร์”) ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ขั้นตอนสุดท้ายนี้ไม่สามารถนำมาใช้ได้หากมีข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แยกต่างหากระหว่างคุณกับ HP หรือซัพพลายเออร์ของ HP สำหรับซอฟต์แวร์ รวมถึงข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในเอกสารประกอบทางออนไลน์ คำว่า “ซอฟต์แวร์” อาจรวมถึง (i) สื่อที่เกี่ยวข้อง (ii) คู่มือผู้ใช้และวัสดุสิ่งพิมพ์อื่นๆ และ (iii) เอกสารประกอบทาง “ออนไลน์” หรือเอกสารอิเล็คทรอนิก (รวมเรียกว่า “เอกสารประกอบผู้ใช้”)

สิทธิ์ในซอฟต์แวร์ได้รับการเสนอให้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่ว่า คุณได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดของ EULA นี้ โดยการติดตั้ง การทำสำเนา การดาวน์โหลด หรือการใช้ซอฟต์แวร์นี้ คุณได้ยอมรับที่จะผูกพันโดย EULA นี้ หากคุณไม่ยอมรับ EULA นี้ ห้ามติดตั้ง ดาวน์โหลด หรือใช้ซอฟต์แวร์นี้ หากคุณซื้อซอฟต์แวร์แต่ไม่เห็นด้วยกับ EULA นี้ โปรดส่งซอฟต์แวร์คืนสถานที่ที่คุณซื้อภายในสิบสี่วันเพื่อขอรับเงินคืนตามราคาที่ซื้อ หากได้ติดตั้งซอฟต์แวร์บนผลิตภัณฑ์ HP อื่น หรือสามารถนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ HP คุณอาจส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้กลับคืน

1. ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก ซอฟต์แวร์อาจรวมถึง ซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ HP (“ซอฟต์แวร์ของ HP”) ซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากบุคคลภายนอก (“ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก” และ “ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของบุคคลภายนอก”) ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกใดๆ ที่ได้ให้สิทธิ์แก่คุณจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของบุคคลภายนอกที่สอดคล้องกัน โดยทั่วไป ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของบุคคลภายนอกจะอยู่ในไฟล์ เช่น license.txt คุณควรติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP หากคุณไม่พบใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของบุคคลภายนอก หากใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของบุคคลภายนอกได้รวมใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับการมีอยู่ของรหัสต้นทาง (source code) (เช่น GNU General Public License) และรหัสต้นทางที่สอดคล้องไม่ได้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ ให้ตรวจสอบที่หน้าการสนับสนุนผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของ HP (hp.com) เพื่อศึกษาวิธีการรับรหัสต้นทางดังกล่าว

2. สิทธิ์แห่งใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ คุณจะมีสิทธิ์ต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า คุณได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดของ EULA นี้:

a. การใช้ HP ให้สิทธิ์คุณในการใช้สำเนาหนึ่งสำเนาของซอฟต์แวร์ของ HP “การใช้” หมายถึง การติดตั้ง การทำสำเนา การจัดเก็บ การโหลด การดำเนินการ การแสดงผล หรือการใช้ซอฟต์แวร์ของ HP ห้ามคุณแก้ไขซอฟต์แวร์ของ HP หรือยกเลิกการใช้งานการให้อนุญาตใดๆ หรือควบคุมคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ของ HP หากซอฟต์แวร์นี้ถูกจัดเตรียมไว้ให้โดย HP เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์สร้างภาพหรือการพิมพ์ (เช่น หากซอฟต์แวร์คือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เฟิร์มแวร์ หรือส่วนเสริม (add-on)) ซอฟต์แวร์ของ HP อาจนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเท่านั้น (“ผลิตภัณฑ์ของ HP”) ข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อาจปรากฏในเอกสารประกอบผู้ใช้ ห้ามแยกส่วนต่างๆ ของคอมโพเนนต์ของซอฟต์แวร์ของ HP สำหรับการใช้ คุณไม่มีสิทธิ์แจกจ่ายซอฟต์แวร์ของ HP

b. การทำสำเนา สิทธิ์ของคุณในการทำสำเนาหมายถึง คุณอาจทำสำเนาถาวรหรือสำเนาสำรองข้อมูลของซอฟต์แวร์ของ HP ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า แต่ละสำเนาจะรวมคำประกาศเรื่องกรรมสิทธิ์ต้นฉบับของซอฟต์แวร์ของ HP ทั้งหมดเอาไว้ และนำมาใช้เฉพาะเพื่อจุดประสงค์ของการสำรองข้อมูลเท่านั้น

3. การปรับรุ่น หากต้องการใช้ซอฟต์แวร์ของ HP ที่จัดเตรียมโดย HP เพื่อการปรับรุ่น การปรับปรุง หรือส่วนประกอบเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “การปรับรุ่น”) อันดับแรก คุณต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับซอฟต์แวร์ดั้งเดิมของ HP ที่ระบุโดย HP ว่าเหมาะสมสำหรับการปรับรุ่นก่อน ภายใต้ขอบเขตที่การปรับรุ่นจะนำมาใช้แทนซอฟต์แวร์ดั้งเดิมของ HP คุณอาจไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของ HP นั้นได้อีกต่อไป EULA นี้นำมาใช้กับการปรับรุ่นแต่ละครั้ง เว้นแต่ HP จะใช้เงื่อนไขอื่นกับการปรับรุ่น ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่าง EULA นี้และเงื่อนไขอื่นๆ ให้ถือเงื่อนไขอื่นเป็นสำคัญ

4. การโอนย้าย

a. การโอนย้ายของบุคคลภายนอก ผู้ใช้ขั้นปลายเริ่มแรกของซอฟต์แวร์ของ HP อาจทำการโอนย้ายซอฟต์แวร์ของ HP หนึ่งครั้งให้กับผู้ใช้ขั้นปลายคนอื่น การโอนย้ายดังกล่าวนี้จะรวมส่วนต่างๆ ทั้งหมดของคอมโพเนนต์ สื่อ เอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้ EULA นี้ และหากทำได้ ให้รวมใบรับประกันความเป็นของแท้ (Certificate of Authenticity) ด้วย การโอนย้ายอาจไม่ใช่การโอนย้ายโดยตรง เช่น การส่งมอบ ก่อนทำการโอนย้าย ผู้ใช้ขั้นปลายที่รับซอฟต์แวร์ที่โอนย้ายมาจะยอมรับ EULA นี้ เมื่อโอนย้ายซอฟต์แวร์ของ HP การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

b. ข้อจำกัด ห้ามคุณทำการเช่า เช่าซื้อหรือยืมซอฟต์แวร์ของ HP หรือใช้ซอฟต์แวร์ของ HP เพื่อการใช้ร่วมกันในเชิงพาณิชย์หรือการใช้ในองค์กร ห้ามทำการออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์รอง มอบหมายหรือโอนย้ายซอฟต์แวร์ของ HP เว้นแต่จะแสดงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน EULA นี้

5. สิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้เป็นของ HP หรือซัพพลายเออร์ของ HP และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิบัตรและกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่นำมาใช้ ห้ามนำข้อมูลระบุลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คำประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือข้อจำกัดกรรมสิทธิ์ออกจากซอฟต์แวร์

6. ข้อจำกัดว่าด้วยการทำวิศวกรรมย้อนกลับ ห้ามทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบหรือแยกชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ของ HP ยกเว้นและเฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเช่นนั้นภายใต้กฎหมายที่นำมาใช้

7. การยินยอมให้ใช้ข้อมูล HP และบริษัทในเครือของ HP อาจรวบรวมและใช้ข้อมูลทางด้านเทคนิคที่คุณจัดเตรียมไว้ให้ในลักษณะที่สัมพันธ์กับ (i) การใช้ซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ของ HP ของคุณ หรือ (ii) บริการต่างๆ ของบริการสนับสนุนที่สัมพันธ์กับซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ของ HP ข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายเรื่องสิทธิ์ส่วนบุคคของ HP ทั้งนี้ HP จะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบที่เป็นการระบุถึงคุณเป็นการส่วนบุคคล เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อปรับปรุงการใช้งานของคุณหรือให้บริการสนับสนุน

8. ข้อจำกัดในการรับผิด ในกรณีของความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจประสบ ความรับผิดทั้งหมดของ HP และซัพพลายเออร์ของ HP ภายใต้ EULA นี้ และการแก้ไขที่ครอบคลุมสำหรับคุณภายใต้ EULA นี้จะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่คุณจ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือ 5.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่มีกรณีใดที่ HP หรือซัพพลายเออร์ของ HP จะรับผิดต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอุบัติการณ์ ความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การสูญหายของข้อมูล การหยุดชะงักของภาคธุรกิจ การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการสูญเสียความเป็นส่วนตัว) ที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดๆ ต่อการใช้หรือการไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ แม้ว่า HP หรือซัพพลายเออร์ได้รับคำแนะนำถึงความน่าจะเป็นของความเสียหายดังกล่าวหรือแม้ว่าการแก้ไขข้างต้นไม่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ที่สำคัญ บางรัฐหรืออำนาจการพิจารณาของศาลบางศาลไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของความเสียหายจากอุบัติการณ์หรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่สามารถนำมาใช้กับคุณ

9. ลูกค้าที่เป็นรัฐบาลสหรัฐฯ หากคุณเป็นตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐฯ และปฏิบัติตาม FAR 12.211 และ FAR 12.212 ทั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ (Commercial Computer Software) เอกสารประกอบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software Documentation) และข้อมูลทางเทคนิคสำหรับรายการเชิงพาณิชย์ (Technical Data for Commercial Items) จะได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เชิงพาณิชย์ของ HP ที่นำมาใช้ได้

10. การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการส่งออก คุณจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับและข้อกำหนดทั้งหมด (i) ที่นำมาใช้กับการส่งออกหรือการนำเข้าซอฟต์แวร์ หรือ (ii) ข้อจำกัดว่าด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงข้อจำกัดใดๆ ว่าด้วยการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ

11. การสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ HP และซัพพลายเออร์ของ HP ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับรองแก่คุณอย่างชัดแจ้งใน EULA นี้

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ทบทวน 11/06

HP Color Laserjet CP2020 ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ขั้นสุดท้าย