การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ Windows

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ Windowsการเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิดโปรแกรมซอฟต์แวร์
การเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด
การเปลี่ยนการกำหนดค่าของเครื่อง
1.
ในเมนู File (ไฟล์) ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก Print (พิมพ์)
2.
เลือกไดรเวอร์และคลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)
ขั้นตอนอาจแตกต่างกัน แต่กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใช้เป็นส่วนใหญ่
1.
Windows XP และ Windows Server 2003 (ใช้มุมมองเมนู Start ที่เป็นค่าเริ่มต้น): คลิก Start (เริ่ม) แล้วคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)

-หรือ-

Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 (ใช้มุมมองเมนู Start แบบคลาสสิก): คลิก Start (เริ่ม) คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์)

-หรือ-

Windows Vista: คลิก Start (เริ่ม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นในประเภทของ Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) ให้คลิก Printer (เครื่องพิมพ์)

2.
คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร์ และเลือก Printing Preferences (กำหนดลักษณะการพิมพ์)
1.
Windows XP และ Windows Server 2003 (ใช้มุมมองเมนู Start ที่เป็นค่าเริ่มต้น): คลิก Start (เริ่ม) แล้วคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)

-หรือ-

Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 (ใช้มุมมองเมนู Start แบบคลาสสิก): คลิก Start (เริ่ม) คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์)

-หรือ-

Windows Vista: คลิก Start (เริ่ม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นในประเภทของ Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) ให้คลิก Printer (เครื่องพิมพ์)

2.
คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร์ และเลือก Properties (คุณสมบัติ)
3.
คลิกที่แถบ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)

HP Color Laserjet CP2020 การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ Windows