ข้อมูลเรื่องเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ข้อมูลเรื่องเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์


ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ห้ามทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลงหรือแปลโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นตามที่อนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันเพียงอย่างเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP ปรากฏอยู่ในรายละเอียดการรับประกันที่แสดงไว้อย่างชัดแจ้งและมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการ และไม่มีข้อความอื่นใดที่จะถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิคหรือการแก้ไขหรือการละเว้นเนื้อหาใด

Edition 2, 09/2008

หมายเลขชิ้นส่วน: CB493-90939

การรับรองเครื่องหมายการค้า

Adobe®, Acrobat® และ PostScript® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated

ENERGY STAR® และโลโก้ของ ENERGY STAR ® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency)

Corel® เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Corel Corporation หรือ Corel Corporation Limited

Microsoft®, Windows® และ Windows®XP เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation

Windows Vista™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

HP Color Laserjet CP2020 ข้อมูลเรื่องเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์