การใช้เมนู Services (การบริการ)

การใช้เมนู Services (การบริการ)


หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ใช้เมนู Services (การบริการ) เพื่อรับข้อมูลเครื่องพิมพ์และสถานะของอุปกรณ์สิ้นเปลือง

1.
ในเมนู File (ไฟล์) คลิก Print (พิมพ์)
2.
เปิดเมนู Services (การบริการ)

HP Color Laserjet CP2020 การใช้เมนู Services (การบริการ)