การพิมพ์แบบหลายหน้าในหน้าเดียวใน Macintosh

การพิมพ์แบบหลายหน้าในหน้าเดียวใน Macintosh


ท่านสามารถพิมพ์แบบหลายหน้าในหน้าเดียวได้ คุณสมบัตินี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบร่าง

HP Color Laserjet CP2020 1 2 4up การพิมพ์แบบหลายหน้าในหน้าเดียวใน Macintosh

1.
ในเมนู File (ไฟล์) คลิก Print (พิมพ์)
2.
เลือกไดรเวอร์
3.
เปิดเมนู Layout (รูปแบบ)
4.
ถัดจากหน้า Pages per Sheet (จำนวนหน้าต่อแผ่น) ให้เลือกจำนวนหน้าที่ท่านต้องการพิมพ์ในแต่ละหน้า (1, 2, 4, 6, 9, หรือ 16)
5.
ถัดจากหน้า Layout Direction (การจัดรูปแบบ) เพื่อเลือกลำดับและการจัดวางหน้าต่างๆ ลงในหน้ากระดาษ
6.
ถัดจากหน้า Borders (ขอบ) ให้เลือกประเภทของขอบที่จะพิมพ์ให้กับแต่ละหน้า

HP Color Laserjet CP2020 การพิมพ์แบบหลายหน้าในหน้าเดียวใน Macintosh