การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ Macintosh

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ Macintoshการเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิดโปรแกรมซอฟต์แวร์
การเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด
การเปลี่ยนการกำหนดค่าของเครื่อง
1.
ในเมนู File (ไฟล์) คลิก Print (พิมพ์)
2.
การเปลี่ยนแปลงค่าที่คุณต้องการในเมนูต่างๆ
1.
ในเมนู File (ไฟล์) คลิก Print (พิมพ์)
2.
การเปลี่ยนแปลงค่าที่คุณต้องการในเมนูต่างๆ
3.
ในเมนู Presets (ค่าล่วงหน้า) ให้คลิก Save as (บันทึกเป็น) และพิมพ์ชื่อที่ต้องการตั้งเป็นค่าล่วงหน้า
ค่าเหล่านี้จะได้รับการบันทึกไว้ในเมนู Presets (ค่าล่วงหน้า) เมื่อต้องการใช้ค่าใหม่นี้ คุณต้องเลือกตัวเลือกค่าล่วงหน้าที่บันทึกไว้ทุกครั้งที่คุณเปิดโปรแกรมและพิมพ์งาน
Mac OS X V10.2.8
1.
ใน Finder ไปที่เมนู Go (ไป) คลิก Applications (แอปพลิเคชัน)
2.
เปิด Utilities (ยูทิลิตี) แล้วเปิด Print Center (ศูนย์เครื่องพิมพ์)
3.
คลิกที่คิวการพิมพ์
4.
ในเมนู Printers (เครื่องพิมพ์) คลิก Configure (กำหนดค่า)
5.
คลิกเมนู Installable Options (ตัวเลือกที่ติดตั้งได้)
HP Color Laserjet CP2020 note การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ Macintosh หมายเหตุ:

หากเลือกโหมด Classic คุณอาจไม่สามารถกำหนดค่าได้

Mac OS X V10.3 หรือ Mac OS X V10.4
1.
จากเมนู Apple ให้คลิก System Preferences (การตั้งค่าระบบ) และ Print & Fax (พิมพ์และโทรสาร)
2.
คลิก Printer Setup (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์)
3.
คลิกเมนู Installable Options (ตัวเลือกที่ติดตั้งได้)
Mac OS X V10.5
1.
จากเมนู Apple ให้คลิก System Preferences (การตั้งค่าระบบ) และ Print & Fax (พิมพ์และโทรสาร)
2.
คลิก Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณ์สิ้นเปลือง)
3.
คลิกเมนู Driver (ไดรเวอร์)
4.
เลือกไดรเวอร์จากรายการ และกำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้ง

HP Color Laserjet CP2020 การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ Macintosh