การแก้ปัญหาที่เกิดกับเอกสารสี

การแก้ปัญหาที่เกิดกับเอกสารสี


ในส่วนนี้จะอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพิมพ์งานสี


ปัญหา
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์เอกสารสีออกมาเป็นสีดำเท่านั้น
HP Color Laserjet CP2020 4c blwhite การแก้ปัญหาที่เกิดกับเอกสารสี
ไม่ได้เลือกโหมดสีในโปรแกรม หรือเปิดใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือการตั้งค่าจำกัดสี
เลือกโหมดสีแทนโหมดโทนสีเทา หรือปิดการตั้งค่าจำกัดสี
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เลือกในโปรแกรมไม่ถูกต้อง
เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง
อาจตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง
พิมพ์หน้าการกำหนดค่า (โปรดดูที่ หน้าข้อมูล) หากไม่มีสีปรากฏในหน้าแสดงการกำหนดค่า ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ดู การบริการและการสนับสนุน หรือแผ่นพับที่อยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์สิ้นเปลืองสีหมด และกำหนดการตั้งค่าเมนู อุปกรณ์สิ้นเปลืองสีหมด เป็น พิมพ์ต่อด้วยสีดำ
เปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลืองสี
เครื่องไม่พิมพ์สีใดสีหนึ่ง หรือพิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง
HP Color Laserjet CP2020 4c clmissing การแก้ปัญหาที่เกิดกับเอกสารสี
เทปกาวอาจยังอยู่บนตลับหมึกพิมพ์
ตรวจดูว่าได้ดึงเทปกาวออกจากตลับหมึกพิมพ์จนหมดแล้ว
วัสดุพิมพ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดของ HP
ให้ใช้กระดาษอื่น เช่น กระดาษคุณภาพสูงสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
เครื่องพิมพ์อาจนำมาใช้งานท่ามกลางสภาพที่มีความชื้นสูงมาก
ตรวจดูให้แน่ใจว่าความชื้นในบริเวณที่ใช้งานเครื่องพิมพ์ไม่สูงเกินข้อกำหนดเกี่ยวกับความชื้น
ตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลับหรือหลายตลับอาจมีข้อบกพร่อง
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกเหลือน้อย โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
เครื่องพิมพ์ถูกตั้งให้ละข้อความ Replace <color> cartridge (เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ <color>) และทำการพิมพ์ต่อ
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกเหลือน้อย โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
ตลับหมึกพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งตลับมีการใช้งานไม่ถูกต้องโดยเครื่องพิมพ์
ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกและติดตั้งใหม่
สีที่พิมพ์ได้ไม่สม่ำเสมอหลังจากเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่
HP Color Laserjet CP2020 4c cl random การแก้ปัญหาที่เกิดกับเอกสารสี
ตลับหมึกพิมพ์สีอื่นอาจเสียหาย
ให้นำตลับหมึกพิมพ์ของสีที่พิมพ์ไม่สม่ำเสมอออกมา แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่
เครื่องพิมพ์ถูกตั้งให้ละข้อความ Replace <color> cartridge (เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ <color>) และทำการพิมพ์ต่อ
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกเหลือน้อย โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
สีบนหน้าเอกสารที่พิมพ์ได้ไม่ตรงกับสีที่ปรากฏบนหน้าจอ
HP Color Laserjet CP2020 4c cl print pc การแก้ปัญหาที่เกิดกับเอกสารสี
สีที่เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่างจากที่พิมพ์ออกมา
โปรดดูที่ การเทียบสี
หากเครื่องไม่พิมพ์สีที่อ่อนมากหรือสีที่เข้มมากซึ่งปรากฏบนหน้าจอ โปรแกรมซอฟต์แวร์อของคุณอาจตีความสีที่อ่อนมาก ว่าเป็นสีขาว และสีที่เข้มมาก ว่าเป็นสีดำ
หากเป็นเพราะสาเหตุนี้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้สีที่เข้มมากๆ หรืออ่อนมากๆ
วัสดุพิมพ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดของ HP
ให้ใช้กระดาษอื่น เช่น กระดาษคุณภาพสูงสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
ลวดลายบนเอกสารสีที่พิมพ์ได้ไม่สม่ำเสมอ
HP Color Laserjet CP2020 4cl finish การแก้ปัญหาที่เกิดกับเอกสารสี
สื่อที่ใช้พิมพ์อาจหยาบเกินไป
ให้ใช้กระดาษหรือสื่อสำหรับพิมพ์ที่เรียบ เช่น กระดาษคุณภาพสูงสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี โดยมากกระดาษที่เรียบกว่าย่อมให้งานพิมพ์ที่ดีกว่า

HP Color Laserjet CP2020 การแก้ปัญหาที่เกิดกับเอกสารสี