การปรับเทียบเครื่องพิมพ์

การปรับเทียบเครื่องพิมพ์


หากคุณประสบปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม ให้ปรับเทียบเครื่องพิมพ์

การปรับเทียบเครื่องพิมพ์โดยใช้ HP ToolboxFX

1.
เปิด HP ToolboxFX โปรดดูที่ เปิด HP ToolboxFX
2.
คลิกโฟลเดอร์ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกหน้า คุณภาพการพิมพ์
3.
ในส่วน การปรับเทียบสี ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับเทียบเดี๋ยวนี้
4.
คลิก ใช้ เพื่อปรับเทียบเครื่องพิมพ์ทันที
ปรับเทียบเครื่องพิมพ์จากแผงควบคุม

1.
บนเมนูแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด OK
2.
ใช้ปุ่ม ลูกศรซ้าย (HP Color Laserjet CP2020 arrow left การปรับเทียบเครื่องพิมพ์) หรือ ขวา (HP Color Laserjet CP2020 arrow right การปรับเทียบเครื่องพิมพ์) เพื่อเลือก System setup (การตั้งค่าระบบ) แล้วกด OK
3.
ใช้ปุ่ม ลูกศรซ้าย (HP Color Laserjet CP2020 arrow left การปรับเทียบเครื่องพิมพ์) หรือ ลูกศรขวา (HP Color Laserjet CP2020 arrow right การปรับเทียบเครื่องพิมพ์) เพื่อเลือก Print quality (คุณภาพการพิมพ์) และกด OK
4.
ใช้ปุ่ม ลูกศรซ้าย (HP Color Laserjet CP2020 arrow left การปรับเทียบเครื่องพิมพ์) หรือ ขวา (HP Color Laserjet CP2020 arrow right การปรับเทียบเครื่องพิมพ์) เพื่อเลือก Calibrate color (ปรับเทียบสี) และกด OK
5.
ใช้ปุ่ม ลูกศรซ้าย (HP Color Laserjet CP2020 arrow left การปรับเทียบเครื่องพิมพ์) หรือ ขวา (HP Color Laserjet CP2020 arrow right การปรับเทียบเครื่องพิมพ์) เพื่อเลือก Calibrate now (ปรับเทียบทันที) และกด OK เพื่อปรับเทียบเครื่องพิมพ์

HP Color Laserjet CP2020 การปรับเทียบเครื่องพิมพ์