เปลี่ยนการตั้งค่าการแก้ไขกระดาษติด

เปลี่ยนการตั้งค่าการแก้ไขกระดาษติด


เมื่อเปิดคุณลักษณะการแก้ไขกระดาษติด เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าที่เสียหายขณะกระดาษติดอีกครั้ง

ใช้ HP ToolboxFX เพื่อเปิดคุณลักษณะการแก้ไขกระดาษติด

1.
เปิด HP ToolboxFX.
2.
คลิกโฟลเดอร์ การตั้งค่าอุปกรณ์ แล้วคลิก การตั้งค่าระบบ
3.
ไปที่ การแก้ไขกระดาษติด เลือก เปิด จากรายการดรอปดาวน์

HP Color Laserjet CP2020 เปลี่ยนการตั้งค่าการแก้ไขกระดาษติด