ปัญหาที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ปัญหาที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ปัญหา
วิธีแก้ไข
ไม่มีไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ Printer

ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
HP Color Laserjet CP2020 note ปัญหาที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หมายเหตุ:

ปิดโปรแกรมประยุกต์ที่กำลังทำงานอยู่ ในการปิดโปรแกรมประยุกต์ที่มีไอคอนอยู่ใน system tray ให้คลิกปุ่มขวาของเมาส์บนไอคอน และเลือก Close หรือ Disable


ลองเสียบสายเคเบิล USB เข้าในพอร์ต USB พอร์ตอื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์
มีข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์

ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
HP Color Laserjet CP2020 note ปัญหาที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หมายเหตุ:

ปิดโปรแกรมประยุกต์ที่กำลังทำงานอยู่ ในการปิดโปรแกรมประยุกต์ที่มีไอคอนอยู่ในทาสก์บาร์ ให้คลิกปุ่มขวาของเมาล์บนไอคอน และเลือก Close หรือ Disable


ตรวจสอบพื้นที่ว่างในไดรฟ์ที่คุณกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หากจำเป็น ให้เพิ่มพื้นที่ว่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์อีกครั้ง

หากจำเป็น ให้เรียกใช้ Disk Defragmenter แล้วติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์อีกครั้ง
เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพร้อม แต่ไม่มีงานพิมพ์ออกมา

พิมพ์หน้าแสดงการกำหนดค่า แล้วตรวจคุณสมบัติการทำงานของเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบว่าต่อสายเคเบิลทั้งหมดถูกต้องตามข้อกำหนด ซึ่งประกอบด้วยสาย USB และสายไฟ ลองสายเคเบิลใหม่

HP Color Laserjet CP2020 ปัญหาที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์