ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ

ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ


ข้อความบนแผงควบคุมจะระบุสถานะของเครื่องพิมพ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ที่ต้องมีการดำเนินการ

ข้อความการแจ้งข้อมูลสถานะจะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (นอกเหนือจากข้อความบนแผงควบคุม) เมื่อเครื่องพิมพ์มีปัญหาบางอย่าง หากมีข้อความการแจ้งข้อมูลสถานะ HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ จะปรากฏในคอลัมน์ การแจ้งข้อมูลสถานะ ในตารางต่อไปนี้

ข้อความบนแผงควบคุมจะปรากฏขึ้นชั่วขณะ และคุณอาจต้องรับทราบข้อความโดยกด OK เพื่อเริ่มพิมพ์ต่อ หรือกด X เพื่อยกเลิกงานพิมพ์ บางครั้งเมื่อมีข้อความ งานพิมพ์ที่ค้างอยู่อาจพิมพ์ไม่เสร็จ หรืออาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของงานพิมพ์ หากข้อความเกี่ยวข้องกับการพิมพ์และคุณสมบัติทำต่อโดยอัตโนมัติเปิดอยู่ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานต่อหลังจากข้อความปรากฏขึ้น 10 วินาทีโดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ

สำหรับบางข้อความ การรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์อาจแก้ปัญหาได้ หากยังเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงอยู่ คุณอาจต้องนำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

การแจ้งข้อมูลสถานะ
ข้อความบนแผงควบคุม
คำอธิบาย
การดำเนินการที่แนะนำ
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
10.00.XX อุปกรณ์สิ้นเปลืองผิดพลาด
หน่วยความจำอุปกรณ์ของตลับหมึกพิมพ์อันใดอันหนึ่งไม่สามารถอ่านได้หรือหายไป

10.0000 = ข้อผิดพลาดหน่วยความจำอุปกรณ์สีดำ

10.0001 = ข้อผิดพลาดหน่วยความจำอุปกรณ์สีน้ำเงิน

10.0002 = ข้อผิดพลาดหน่วยความจำอุปกรณ์สีม่วงแดง

10.0003 = ข้อผิดพลาดหน่วยความจำอุปกรณ์สีเหลือง
การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อีกครั้ง
ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
หากยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ ให้เปลี่ยนตลับหมึก
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
10.10.XX อุปกรณ์สิ้นเปลืองผิดพลาด

10.1000 = หน่วยความจำอุปกรณ์สีดำหายไป

10.1001 = หน่วยความจำอุปกรณ์สีนำเงินหายไป

10.1002 = หน่วยความจำอุปกรณ์สีม่วงแดงหายไป

10.1003 = หน่วยความจำอุปกรณ์สีเหลืองหายไป
ตรวจสอบ E-label หากได้รับความเสียหาย ให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
ตรวจสอบว่าตลับหมึกพิมพ์ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
นำเอาตลับหมึกพิมพ์ออกและติดตั้งใหม่ แล้วเปิดใช้งานเครื่องพิมพ์อีกรอบ
หากข้อผิดพลาดเกิดกับตลับหมึกพิมพ์สี ให้เปลี่ยนตลับกับหมึกพิมพ์สีอื่นในถาด หากข้อความเดิมปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องมีปัญหา หากข้อความ 10.10.XX อื่นปรากฏ ให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
49 Error (49 ข้อผิดพลาด)
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดภายใน
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
50.X Fuser error (50.X ฟิวเซอร์ผิดพลาด)
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับฟิวเซอร์
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 25 นาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
51.XX Error (51.XX ข้อผิดพลาด)
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดจากฮาร์ดแวร์ภายในเครื่อง
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
54.XX Error (54.XX ข้อผิดพลาด)
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
เครื่องพิมพ์พบข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์ภายในตัวใดตัวหนึ่ง

54.15 = สีเหลือง

54.16 = สีม่วงแดง

54.17 = สีน้ำเงินปนเขียว

54.18 = สีดำ
1.
เปิดฝาเพื่อไปที่ถาดตลับหมึกพิมพ์ และเลื่อนถาดตลับหมึกพิมพ์ออกมา
2.
ตรวจสอบกลไกสีขาวในตลับหมึกพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะอยู่ที่ด้านขวาของตลับหมึกพิมพ์
3.
กดกลไกช้าๆ ธงสีดำจะปรากฏขึ้นเมื่อกด และควรเลื่อนผ่านอย่างสม่ำเสมอ หากไม่ ให้กดซ้ำๆ ทำให้ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ
4.
กดถาดตลับหมึกพิมพ์และปิดฝา
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
55.X Error (55.X ข้อผิดพลาด)
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดภายใน
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
57.X พัดลมผิดพลาด
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
เครื่องพิมพ์มีปัญหาเกี่ยวกับพัดลมในเครื่อง
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
59.X Error (59.X ข้อผิดพลาด)
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
เครื่องพิมพ์มีปัญหาเกี่ยวกับมอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่ง
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP
79 Error (79 ข้อผิดพลาด)
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดจากเฟิร์มแวร์ภายในเครื่อง
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP
79 Service error (79 เกิดข้อผิดพลาดที่บริการ)
Turn off then on (ปิดก่อนเปิด)
มีการติดตั้ง DIMM ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
1.
ปิดเครื่องพิมพ์
2.
ติดตั้ง DIMM ที่เครื่องพิมพ์สนับนสนุน โปรดดูรายการ DIMM ที่เครื่องสนับสนุนที่ การบริการและการสนับสนุน โปรดดูคำแนะนำในการติดตั้ง DIMM ที่ การติดตั้ง DIMM สำหรับหน่วยความจำและแบบอักษร
3.
เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
<Color> in wrong position (<Color> อยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง)
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ไว้ในช่องที่ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับอยู่ในช่องที่ถูกต้อง การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์จะเรียงลำดับจากด้านหน้าไปยังด้านหลัง ดังนี้ สีดำ, สีน้ำเงิน, สีแดงม่วง, สีเหลือง
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Front Door open (ช่องเปิดอยู่)
ฝาปิดด้านหน้าของเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
ปิดฝา
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Incorrect supplies (อุปกรณ์สิ้นเปลืองไม่ถูกต้อง)
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ในช่องที่ไม่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งตลับ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับอยู่ในช่องที่ถูกต้อง การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์จะเรียงลำดับจากด้านหน้าไปยังด้านหลัง ดังนี้ สีดำ, สีน้ำเงิน, สีแดงม่วง, สีเหลือง
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Install <Color> cartridge (ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ <Color>)
ยังไม่ได้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์หรือติดตั้งในเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Jam in <location> (กระดาษติดใน <location>)
เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่ามีกระดาษติดอยู่
นำกระดาษที่ติดออกจากตำแหน่งที่ระบุ เครื่องควรจะเริ่มพิมพ์ต่อ หากเครื่องไม่ทำงานต่อ ให้ลองสั่งพิมพ์งานอีกครั้ง
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Load paper (ใส่กระดาษ)
ทุกถาดว่างเปล่า
ใส่กระดาษ
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Load tray # <TYPE> <SIZE> (ใส่ถาด # <TYPE> <SIZE>)
มีการกำหนดค่าประเภทและขนาดกระดาษที่ต้องการสำหรับงานพิมพ์ในถาดแล้ว แต่ยังไม่ได้ใส่กระดาษในถาดนั้น
ใส่กระดาษที่ถูกต้องในถาดนั้น หรือกด ตกลง เพื่อใช้กระดาษในถาดอื่น
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Load tray 1 plain <SIZE> (ใส่ถาด 1 ธรรมดา <SIZE>)
Cleaning mode (โหมดการทำความสะอาด) [OK] to start
เครื่องพิมพ์พร้อมสำหรับกระบวนการทำความสะอาด
ใส่กระดาษธรรมดาขนาดที่ระบุไว้ในถาด 1 และกด OK
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Load tray 1 <TYPE> <SIZE> (ใส่ถาด 1 <TYPE> <SIZE>)
ไม่ได้กำหนดค่าประเภทและขนาดกระดาษที่ต้องการสำหรับงานพิมพ์ในถาดใด
ใส่กระดาษที่ถูกต้องในถาด 1 หรือกด OK เพื่อใช้กระดาษในถาดอื่น
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Manual feed <TYPE> <SIZE> (ป้อนด้วยตนเอง <TYPE> <SIZE>)
Press [OK] (กด [OK]) for available media (สำหรับวัสดุพิมพ์ที่มีอยู่)
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไว้ในโหมดป้อนด้วยตนเอง
กด OK เพื่อลบข้อความ หรือ ใส่กระดาษที่ถูกต้องในถาด 1
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Memory is low (หน่วยความจำเหลือน้อย)
Press [OK] (กด [OK])
ลองอีกครั้งภายหลัง หรือปิด &เปิด
หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เกือบเต็ม
กด ตกลง เพื่อสิ้นสุดงาน หรือกด X เพื่อยกเลิกงานพิมพ์
แยกงานพิมพ์นั้นออกเป็นงานพิมพ์ที่เล็กลงกว่าเดิม โดยมีจำนวนหน้าที่ลดน้อยลง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ โปรดดู การติดตั้ง DIMM สำหรับหน่วยความจำและแบบอักษร
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Misprint (พิมพ์ผิด)
Press [OK] (กด [OK])
กระดาษอาจดีเลย์เล็กน้อยเมื่อเลื่อนผ่านเครื่องพิมพ์
กดปุ่ม ตกลง เพื่อลบข้อความ
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Order <color> cartridge (สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ <color>)
ตลับหมึกพิมพ์ที่ระบุใกล้หมดอายุการใช้งาน
สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ที่แจ้งในข้อความ การพิมพ์ยังคงดำเนินต่อไป จนกว่า Replace <color> cartridge (เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ <color>) ปรากฏขึ้น
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Order supplies (สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง)
อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใกล้หมดมีมากกว่าหนึ่งอย่าง
ตรวจดูเครื่องวัดระดับหมึกบนแผงควบคุม หรือพิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองออกมาเพื่อดูว่าตลับใดมีหมึกเหลือน้อย โปรดดูที่ หน้าข้อมูล
สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ที่แจ้งในข้อความ การพิมพ์ยังคงดำเนินต่อไป จนกว่า Replace <color> cartridge (เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ <color>) ปรากฏขึ้น
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Print failure (พิมพ์ไม่สำเร็จ)
Press [OK] (กด [OK]) หากยังผิดพลาดอยู่ ให้ปิดเครื่องก่อนเปิดใหม่
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถประมวลผลหน้าได้
กด OK เพื่อพิมพ์งานต่อ แต่งานพิมพ์อาจได้รับผลกระทบ
หากปัญหายังปรากฏอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่ ส่งงานพิมพ์ใหม่
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Rear Door open (ช่องเปิดอยู่)
ฝาปิดด้านหลังของเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
ปิดฝา
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Remove shipping locks from <color> cartridge (ถอดตัวล็อคออกจากตลับหมึก <color>)
ตัวล็อคสำหรับการขนส่งของตลับหมึกพิมพ์ติดตั้งอยู่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดตัวล็อคสำหรับการขนส่งของตลับหมึกพิมพ์แออกแล้ว
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Remove shipping locks from all cartridges (ถอดตัวล็อคออกจากตลับหมึกทั้งหมด)
ตัวล็อคสำหรับการขนส่งของตลับหมึกพิมพ์ติดตั้งอยู่ในตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลับหรือหลายตลับ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดตัวล็อคสำหรับการขนส่งของตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับออกแล้ว
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Replace <color> cartridge (เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ <color>)
ตลับหมึกพิมพ์หมดอายุการใช้งานแล้ว
เปลี่ยนตลับหมึก โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Replace supply (เปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลือง)
Override in use (มีการใช้การแทนที่)
รายการเมนู Print quality (คุณภาพการพิมพ์) Replace supplies (เปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลือง) ตั้งค่าเป็น Override out (เมื่อพิจารณาว่าหมด)
คุณยังสามารถพิมพ์งานต่อได้จนกว่าคุณจะพิจารณาว่าคุณภาพในการพิมพ์งานลดลง
โปรดดูที่ เมน System setup (การตั้งค่าระบบ)ู
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Unexpected size in tray # (ขนาดที่ไม่ทราบในถาด #)
Load [size] (ใส่ [size]) Press [OK] (กด [OK])
เครื่องพิมพ์ตรวจพบกระดาษที่พิมพ์ในถาดที่ไม่ตรงกับการกำหนดค่าของถาดนั้น
ใส่กระดาษที่ถูกต้องลงในถาด หรือกำหนดค่าถาดตามขนาดกระดาษที่ใส่ลงไป โปรดดูที่ การใส่กระดาษและวัสดุพิมพ์
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Used <color> Cartridge in use (มีการใช้ตลับหมึก <color> ที่ใช้แล้ว)
ตรวจพบและยอมรับตลับหมึกพิมพ์เก่า
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Used supplies in use (มีการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้แล้ว)
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์เก่า
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
Used supply installed (ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้แล้ว)
To accept (ในการยอมรับ) Press [OK] (กด [OK])
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์เก่า
กด OK เพื่อดำเนินการต่อ
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
กระดาษติดในถาด <X>
Clear jam and then (ดึงกระดาษที่ติดออกและ) Press [OK] (กด [OK])
เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่ามีกระดาษติดอยู่
นำกระดาษที่ติดออกจากตำแหน่งที่ระบุ และกด OK
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP
การพิมพ์สองหน้าด้วยตัวเอง
Load tray # (ใส่ถาด #) Press [OK] (กด [OK])
ด้านแรกของงานพิมพ์สองด้านด้วยตนเองได้รับการพิมพ์แล้ว และต้องใส่กระดาษเพื่อพิมพ์หน้าที่สอง
ใส่กระดาษในถาดที่ระบุโดยให้ด้านที่พิมพ์แล้วหงายขึ้น และด้านบนของกระดานหันออกจากตัวคุณ และกด OK
ข้อผิดพลาดของอุปกรณ์
Press [OK] (กด [OK])
เกิดข้อผิดพลาดภายใน
กด ตกลง เพื่อเริ่มพิมพ์งานต่อ
ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้จาก HP
ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นชั่วครู่หลังจากติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลือง และแทนที่ด้วยข้อความ พร้อม
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP
ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP
ข้อความนี้เป็นข้อความชั่วคราว และจะหายไปในอีกไม่กี่วินาที
หากคุณเชื่อว่าคุณซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP โปรดไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit
บริการหรือการซ่อมอันเป็นผลมาจากการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP จะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันของ HP
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
นำเอาวัสดุสำหรับการขนส่งออกจากฝาด้านหลัง
ไม่ได้นำเอาตัวล็อคสำหรับการขนส่งสองตัวออกจากลูกกลิ้งด้านหลัง
เปิดฝาปิดด้านหลัง และนำเอาตัวล็อคสำหรับการขนส่งออก
HP Color Laserjet CP2020 checkmark ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ
ไดรเวอร์ไม่ถูกต้อง
Press [OK] (กด [OK])
คุณกำลังใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง
เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง

HP Color Laserjet CP2020 ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ