ค่าคอนฟิเกอเรชันแบบอัตโนมัติ

ค่าคอนฟิเกอเรชันแบบอัตโนมัติ


HP Color Laserjet CP2020 note ค่าคอนฟิเกอเรชันแบบอัตโนมัติ หมายเหตุ:

Automatic (อัตโนมัติ) เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น Network config. (การกำหนดค่าเครือข่าย) การกำหนดค่า TCP/IP

1.
บนเมนูแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด OK
2.
ใช้ปุ่ม ลูกศรซ้าย (HP Color Laserjet CP2020 arrow left ค่าคอนฟิเกอเรชันแบบอัตโนมัติ) หรือ ขวา (HP Color Laserjet CP2020 arrow right ค่าคอนฟิเกอเรชันแบบอัตโนมัติ) เพื่อเลือก Network config. (การกำหนดค่าเครือข่าย) และกด OK
3.
ใช้ปุ่ม ลูกศรซ้าย (HP Color Laserjet CP2020 arrow left ค่าคอนฟิเกอเรชันแบบอัตโนมัติ) หรือ ขวา (HP Color Laserjet CP2020 arrow right ค่าคอนฟิเกอเรชันแบบอัตโนมัติ) เพื่อเลือก การกำหนดค่า TCP/IP แล้วกด OK
4.
ใช้ปุ่ม ลูกศรซ้าย (HP Color Laserjet CP2020 arrow left ค่าคอนฟิเกอเรชันแบบอัตโนมัติ) หรือ ขวา (HP Color Laserjet CP2020 arrow right ค่าคอนฟิเกอเรชันแบบอัตโนมัติ) เพื่อเลือก Automatic (อัตโนมัติ) แล้วกด OK

อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อทำให้ IP แอดเดรสแบบอัตโนมัติพร้อมสำหรับการนำมาใช้

HP Color Laserjet CP2020 note ค่าคอนฟิเกอเรชันแบบอัตโนมัติ หมายเหตุ:

ในการปิดหรือเปิดการทำงานของโหมด IP อัตโนมัติ (เช่น BOOTP, DHCP หรือ AutoIP) ให้ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว หรือ HP ToolboxFX

HP Color Laserjet CP2020 ค่าคอนฟิเกอเรชันแบบอัตโนมัติ