เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว


หากมีการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวจะสามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติ เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวสามารถเข้าใช้ได้ผ่านเว็บเบราเซอร์มาตรฐาน

HP Color Laserjet CP2020 note เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว หมายเหตุ:

เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรง ให้ใช้ HP ToolboxFX เพื่อดูสถานะเครื่องพิมพ์

ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวเพื่อดูสถานะเครื่องพิมพ์และเครือข่าย และจัดการฟังก์ชันการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ แทนการใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์


ดูข้อมูลสถานะควบคุมอุปกรณ์

กำหนดประเภทกระดาษที่ใส่ไว้ในถาดบรรจุกระดาษแต่ละถาด

ตรวจสอบอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของอุปกรณ์สิ้นเปลืองทั้งหมด และสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่

ดูและเปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิกของถาดกระดาษ

ดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ดูและเปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิกระบบเครือข่าย

ดูเนื้อหาการสนับสนุนสำหรับสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์

จำกัดการเข้าใช้คุณสมบัติการพิมพ์สี

ในการใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว คุณต้องมี Microsoft Internet Explorer 6 หรือรุ่นที่สูงกว่า, Netscape Navigator 7 หรือรุ่นที่สูงกว่า, Safari 1.2 หรือรุ่นที่สูงกว่า, Konqueror 3.2 หรือรุ่นที่สูงกว่า, Firefox 1.0 หรือรุ่นที่สูงกว่า, Mozilla 1.6 หรือรุ่นที่สูงกว่า หรือ Opera 7 หรือรุ่นที่สูงกว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวทำงานได้เมื่อมีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายที่ใช้ IP เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ IPX หรือ AppleTalk คุณไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถเปิดและใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้ได้

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP Color Laserjet CP2020 เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว