การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์

การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์


ระหว่างกระบวนการพิมพ์ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุ่นสะสมอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่สะสมอยู่อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เช่น จุดหรือรอยเปื้อนของผงหมึก เครื่องพิมพ์นี้มีโหมดการทำความสะอาดซึ่งสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้

ทำความสะอาดเครื่องโดยใช้ HP ToolboxFX

1.
เปิด HP ToolboxFX โปรดดูที่ เปิด HP ToolboxFX
2.
คลิกโฟลเดอร์ การตั้งค่าอุปกรณ์ แล้วคลิกหน้า บริการ
3.
ในพื้นที่ โหมดการทำความสะอาด คลิก เริ่มต้น เพื่อเริ่มต้นกระบวนการทำความสะอาด

เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หนึ่งหน้า แล้วกลับไปสู่สถานะ พร้อม เมื่อกระบวนการทำความสะอาดเสร็จสมบูรณ์

ทำความสะอาดเครื่องโดยใช้แผงควบคุม

1.
กด OK เพื่อเปิดเมนู
2.
กดปุ่ม ลูกศรซ้าย (HP Color Laserjet CP2020 arrow left การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์) หรือ ลูกศรขวา (HP Color Laserjet CP2020 arrow right การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์) เพื่อเน้นที่ บริการ
3.
กด OK เครื่องหมายดอกจัน (*) จะปรากฏถัดจากรายการที่ใช้งานอยู่
4.
กดปุ่ม ลูกศรซ้าย (HP Color Laserjet CP2020 arrow left การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์) หรือ ลูกศรขวา (HP Color Laserjet CP2020 arrow right การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์) เพื่อเน้นที่ Cleaning mode (โหมดการทำความสะอาด)
5.
กด OK
ทำความสะอาดเครื่องโดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

1.
เปิดใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว
2.
จากนั้น คลิกที่แถบ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
3.
คลิกที่เมนู บริการ
4.
คลิก Start

HP Color Laserjet CP2020 การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์