Licensavtal för slutanvändare

Licensavtal för slutanvändare


LÄS DETTA NOGA INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARUPRODUKTEN: Detta licensavtal för slutanvändare (“licensavtalet”) är ett kontrakt mellan (a) dig (som privatperson eller som representant för en organisation) och (b) Hewlett-Packard Company (“HP”) som reglerar användningen av programvaruprodukten (“programvaran”). Detta licensavtal gäller inte om det finns ett separat licensavtal för programvaran mellan dig och HP eller dess leverantörer, inklusive ett licensavtal i online-dokumentation. Begreppet “programvara” kan omfatta (i) tillhörande medier, (ii) en användarhandbok och annat tryckt material, och (iii) “online-dokumentation” eller elektronisk dokumentation (kollektivt benämnt “användardokumentation”).

RÄTTIGHETER TILL PROGRAMVARAN GES ENDAST UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DU ACCEPTERAR ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL. GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NED ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, SAMTYCKER DU TILL ATT FÖLJA LICENSAVTALET. OM DU INTE ACCEPTERAR LICENSAVTALET SKA DU INTE INSTALLERA ELLER LADDA NED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDA DEN PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT. OM DU HAR KÖPT PROGRAMVARAN MEN INTE ACCEPTERAR LICENSAVTALET, SKA DU RETURNERA PROGRAMVARAN TILL INKÖPSTÄLLET INOM FJORTON DAGAR FÖR ATT FÅ PENGARNA TILLBAKA. OM PROGRAMVARAN ÄR INSTALLERAD PÅ ELLER HAR GJORTS TILLGÄNGLIG MED EN ANNAN HP-PRODUKT, KAN DU RETURNERA HELA DEN OANVÄNDA PRODUKTEN.

1. PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART. Programvaran kan, utöver programvara som utvecklats av HP (“HP-programvara”), inkludera programvara med licens från tredje part (“tredjepartsprogramvara” och “tredjepartslicens”). För all tredjepartsprogramvara ges licens enligt villkoren och bestämmelserna i motsvarande tredjepartslicens. I allmänhet finns tredjepartslicensen i en fil med namnet licens.txt eller liknande. Du bör kontakta HP:s support om du inte kan hitta någon tredjepartslicens. Om tredjepartslicenserna omfattar licenser som ger tillgång till källkod (såsom GNU General Public License) och motsvarande källkod inte är inkluderad i programvaran, ska du gå till produktsupportsidorna på HP:s webbplats (hp.com) för att ta reda på hur du erhåller sådan källkod.

2. LICENSRÄTTIGHETER. Du har följande rättigheter, under förutsättning att du följer alla villkor och bestämmelser i detta licensavtal:

a. Användning. HP ger dig licens att använda en kopia av HP-programvaran. Med “använda” avses installera, kopiera, lagra, läsa in, exekvera, visa eller på annat sätt använda HP-programvaran. Du får inte modifiera HP-programvaran eller inaktivera eventuella licens- eller kontrollfunktioner i densamma. Om denna programvara tillhandahålls av HP för användning med en bildbehandlings- eller utskriftsprodukt (om programvaran till exempel är en skrivardrivrutin, fast programvara eller ett tilläggsprogram), får HP-programvaran endast användas med en sådan produkt (“HP-produkt”). Ytterligare restriktioner för användning kan förekomma i användardokumentationen. Du får inte separera komponenterna i HP-programvaran. Du har inte rätt att distribuera HP-programvaran.

b. Kopiering. Din rätt att kopiera innebär att du får göra arkiverings- eller säkerhetskopior av HP-programvaran, under förutsättning att varje kopia innehåller alla meddelanden om upphovsrätt som finns i originalet och endast används för säkerhetskopiering.

3. UPPGRADERINGAR. För att använda HP-programvara som HP tillhandahåller som en uppgradering, uppdatering eller ett tillägg (kollektivt benämnt “uppgradering”), måste du först inneha licens för den ursprungliga HP-programvara som HP identifierat som giltig för uppgraderingen. I den omfattning som uppgraderingen ersätter den ursprungliga HP-programvaran, får du inte längre använda densamma. Detta licensavtal gäller för varje uppgradering, såvida inte HP tillhandahåller andra villkor med uppgraderingen. Vid en konflikt mellan detta licensavtal och sådana andra villkor, gäller de andra villkoren.

4. ÖVERLÅTELSE.

a. Överlåtelse till tredje part. Den ursprungliga slutanvändaren av HP-programvaran får göra en engångsöverlåtelse av HP-programvaran till en annan slutanvändare. Överlåtelsen ska inkludera alla komponenter, medier, all användardokumentation, detta licensavtal och, i förekommande fall, äkthetsintyget. Överlåtelsen får inte ske indirekt, exempelvis via ett ombud. Före överlåtelsen ska mottagaren av programvaran acceptera licensavtalet. Vid överlåtelse av HP-programvaran upphör din licens automatiskt.

b. Restriktioner. Du får inte hyra ut, leasa eller låna ut HP-programvaran eller använda programvaran för kommersiell vidare-upplåtelse eller för uthyrning till allmänheten. Du får inte vidarelicensiera, upplåta eller överlåta HP-programvaran på annat sätt än det som uttryckligen beskrivs i detta licensavtal.

5. ÄGANDERÄTT. Alla immateriella rättigheter till programvaran och användardokumentationen innehas av HP eller dess leverantörer och skyddas av gällande lag, inklusive tillämpliga lagar om upphovsrätt, affärshemligheter, patent och varumärken. Du får inte avlägsna produktidentifikation, meddelanden om upphovsrätt eller begränsningar av äganderätten från programvaran.

6. BEGRÄNSNING I FRÅGA OM DEKOMPILERING. Du får inte dekompilera eller disassemblera HP-programvaran, förutom i den utsträckning som lagen tillåter.

7. SAMTYCKE TILL ATT ANVÄNDA DATA. HP och dess dotter- och samarbetsföretag kan samla in och använda teknisk information som du tillhandahåller i samband med (i) användning av programvaran eller HP-produkten, eller (ii) vid erhållande av supporttjänster för programvaran eller HP-produkten. All sådan information behandlas i enlighet med HP:s sekretesspolicy. HP kommer inte att använda sådan information i en form där du personligen kan identifieras, förutom i den omfattning som är nödvändig för att förbättra användningen eller tillhandahålla supporttjänster.

8. BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET. HP:s och dess leverantörers totala ersättningsskyldighet och den enda ersättning du kan erhålla under detta licensavtal begränsad till det belopp som du faktiskt betalat för produkten eller 5 US$ (det högsta av dessa två belopp gäller). I DEN UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAG TILLÅTER, ANSVARAR INTE HP ELLER DESS LEVERANTÖRER FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER SPECIELLA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE DATA, AVBROTT I VERKSAMHETEN, PERSONSKADOR ELLER FÖRLORAD SEKRETESS) SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR FÖRKNIPPADE MED ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM HP ELLER NÅGON AV DESS LEVERANTÖRER HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR, OCH ÄVEN OM OVANNÄMNDA ERSÄTTNING INTE UPPFYLLER SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE. Vissa stater eller andra jurisdiktioner tillåter inte att man avsäger sig eller begränsar ansvaret för indirekt skada eller följdskador, så den ovanstående begränsningen kanske inte gäller dig.

9. KUNDER INOM MYNDIGHETER I USA. Om du representerar en myndighet i USA, ges licens för kommersiell datorprogramvara, dokumentation för datorprogramvara och tekniska data för kommersiella produkter i enlighet med FAR 12.211 och FAR 12.212, under tillämpligt kommersiellt licensavtal från HP.

10. EFTERFÖLJANDE AV EXPORTLAGAR. Du åtar dig att följa alla lagar, regler och restriktioner (1) som gäller export eller import av programvaran eller (ii) begränsning av användning av programvaran, inklusive eventuella begränsningar av spridning av kärnvapen och kemiska eller biologiska vapen.

11. FÖRBEHÅLLANDE AV RÄTTIGHETER. HP och dess leverantörer förbehåller sig alla rättigheter som du inte uttryckligen beviljas i detta licensavtal.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Ver. 11/06

HP Color Laserjet CP2020 Licensavtal för slutanvändare