Pristup podršci i informacijama o statusu uređaja

Pristup podršci i informacijama o statusu uređaja


Da biste obavili sledeće zadatke, otvorite upravljački program štampača i kliknite na karticu Services (Usluge).

Kako da
Koraci koje treba pratiti
Pristup informacijama o podršci za uređaj i poručivanje potrošnog materijala na mreži
Sa padajuće liste Internet Services (Internet usluge) izaberite opciju podrške i kliknite na dugme Go! (Idi!)
Proveravanje statusa uređaja, uključujući i nivo potrošnog materijala
Kliknite na ikonu Device and Supplies Status (Status uređaja i potrošnog materijala). Otvoriće se stranica Device Status (Status uređaja) ugrađenog HP Web servera.
HP Color Laserjet CP2020 Pristup podršci i informacijama o statusu uređaja