Podešavanje opcija za završnu fazu štampanja dokumenta

Podešavanje opcija za završnu fazu štampanja dokumenta


Da biste obavili sledeće zadatke, otvorite upravljački program štampača i kliknite na karticu Finishing (Završna faza).

Kako da
Koraci koje treba pratiti
Štampanje sa obe strane (dvostrano)
Kliknite na stavku Print on both sides (Štampaj sa obe strane). Ako nameravate da povežete dokument po gornjoj ivici, kliknite na stavku Flip pages up (Okretanje stranica nagore).
Štampanje brošure
a) Kliknite na stavku Print on both sides (Štampaj sa obe strane). b) Na padajućoj listi Booklet layout (Raspored brošure) kliknite na opciju Left binding (Levo povezivanje) ili Right binding (Desno povezivanje). Opcija Pages per sheet (Broj stranica po listu) automatski prelazi na postavku 2 pages per sheet (2 stranice po listu).
Štampanje više stranica po listu
a) Sa padajuće liste Pages per sheet (Broj stranica po listu), izaberite željeni broj stranica po listu. b) Izaberite odgovarajuće opcije za Print page borders (Štampanje okvira stranice), Page order (Redosled stranica) i Orientation (Orijentacija).
Izbor orijentacije stranice
a) U polju Orientation (Orijentacija) kliknite na stavku Portrait (Uspravno) ili Landscape (Položeno). b) Da biste sliku na stranici odštampali naopako, kliknite na opciju Rotate by 180 degrees (Rotiraj za 180 stepeni).
HP Color Laserjet CP2020 Podešavanje opcija za završnu fazu štampanja dokumenta